Menu :

              
» Úvodní stránka

              
» Vaše sny

              
» Výklad snů

 
 

Poštovní schránky
výroba a prodej

 

         od 300 Kč

Sestavy poštovních schránek pro bytová družstva, panelové domy, úřady, firmy.

Lukáš SIMON
český výrobce - české ceny
www.postovni-schranky-simon.cz

 

 

 Výklad snů ...A

Advokát, máš-li s ním co činiti - starost a nouze
Akcie koupiti - ztráta peněz
Almužnu rozdávati - výhra
Amazonku viděti - dostaneš za manželku ženu, která je vládychtivá
Ametyst, vidíš-li jej na prstenu - znamená dotírače
Anděla spatřiti - dobré zprávy; mluvit slyšeti - zlé znamení, andělem býti zdravým - čest; nemocným - smrt
Andělské šaty oblékati - bohatství
Angličana viděti - nezkrotitelné věřitele aneb falešné přátele míti
Apatykáře (lékárníka) viděti - nemoc
Apoštoly viděti - radostná zpráva
Archa - dostaneš čestné postavení
Armáda - tvá naděje bude zmařena
Armády když nepřátelsky proti sobě stojí - štěstí i smutek
Armády aneb jednotlivé vojáky když vidíš - těžká práce
B

Babku viděti - pro svobodné není dobře
Bahno, do něj šlápnout - nepříjemnosti
Balkón- najdeš milou osobu
Balón vystupovat viděti - vrtohlavce poznati
Barva, s ní se natírati - býti obelhán
Barvu tříti - dobrý zdar tvého obchodu, míti - naplněnou kasu dostati
Barvu ztratit v obličeji - očekává tě nemoc
Barviti sebe samého - mužům hanba a ostuda, ženám dobře
Basu viděti - hádka
Bavlna, bavlněné šaty míti - zisk
Bavlnu bílé barvy nalézt - bohatství, když je červená - nemoc, černá - smrt
Bavlnu přísti - dalekou cestu
Bažanta jísti - ctěn býti
Bdíti ve spaní - starost a pronásledování
Beránka zabíti - nemilosrdenství
Beránky míti - pokoj a útěcha, viděti - náklonnost k tanci, které se pasou - strach a hrůza, skákati viděti - na dětech míti radost
Berle, o ní se opírati - trápení, nemoc, s ní tlouci - vítězství nad druhými, užitek
Běžeti s vozem - nesnáz, nahý - tvé nejmilejší jsou tobě nevěrny,několik osob za sebou - hádka a starosti, sám sebe viděti - ztráta jmění
Běžeti a k cíli přijíti - tvé žádosti dojdou vyplnění, a z místa se nepohnouti - bez účinku se namáhati, a přitom upadnouti - přetržení něčeho dobře započatého, a přitom se naraziti - neštěstí
Bible - šťastné manželství
Bič v ruce zdvižený viděti - pro pravdomluvnost si nepřátele učiniti
Bičování - zle
Bídu velkou viděti - opovržení, bídu připravovat někomu - dluhy
Bíti někoho - láska a různice, do bitvy táhnouti - s úřadem míti co do činění, vésti - radosti se dočkati
Blázny viděti - ovládnutí svých vášní, se jim vysmívati - pro nepravost k zodpovědnosti předvolán býti
Blecha, od ní poštípán býti - blízká výhra, viděti skákati - skrze nepravé zprávy budeš znepokojován
Blechy viděti - není dobře
Blesk, když zapálí - svržení, trefí-li blesk do hlavy - ztratíš jmění a snad i život, když jej vidíš - křik a smutek
Bludičku viděti a za ní choditi - nechat se svést
Bludiště, labyrint, v něm býti a nemoci z něj vyjíti - dlouho trvající starosti, zase z něho vyváznouti - odstranění všech překážek
Bludná cesta - od zlého člověka budeš pronásledován
Blýskání viděti - shoda v nějaké při
Bodat - zbloudit
Bodláčí viděti - protivenství, zalévati - nevděčníku prokázati dobro, zasaditi - způsobit si vlastní vinou nepříjemnosti
Boha viděti - radost a útěcha, jeho ruce po sobě vztahovat viděti - požehnání, štěstí, bohatství, s ním mluvit - velká radost, vzývati - radosti se dožíti, chváliti - nemoc a utrpení
Boháče viděti aneb s nimi obcovati - dobrodiní
Bohatý býti - chudým dobře, boháčům pronásledování
Bohatství míti - nebezpečenství
Boj nebo půdka, býti přítomen - smíření
Bojovati a zvítěziti - s velkým namáháním si polepšiti, na koni - dobrý sňatek
Bojovati - do rozepře jíti, s divokými zvířaty - ochránit se před velkým nebezpečím
Bolest cítiti - nesnáze přemoci
Boule míti - staneš se pánem gruntu a polností, boule míti na celém těle - nepřátele
Bouřku viděti - zlá nehoda, od ní býti překvapen - domácí mrzutosti
Bouřku stromy vyvracet viděti - velké neštěstí tě mine
Bouřku velkou slyšeti aneb viděti - dobrý zdar tvému obchodu
Bosý běhati - zhubnouti na těle a neštěstí
Brambory kopati - namáhání
Brána na pole - zapomenouti nějakého dluhu
Bránu násilně otevříti - do zajetí se dostati
Bratr, umře-li tobě - ztratíš nepřítele, loučiti se s ním - budeš truchlivý
Bratry aneb sestry viděti - radost, štěstí, mluviti - starost, protivenství,mrtvé viděti - smrt nenechá na sebe dlouho čekat
Brázda na poli - bohatství, štěstí
Brýle sobě koupiti - chtějí tě ošidit
Brýle nositi - měj se před falešnými přáteli na pozoru
Břečťan, z něj věnec plésti - věrný přítel, viděti - štěstí v lásce,na stromech se pnout viděti - falešné přátele, na zdech viděti - utvrzení v započaté známosti
Břeh, u něho odpočívati - štěstí a spokojenost, u něho se procházeti - do nebezpečí se vydávati
Břemeno, jím obtěžkán býti - brzké ukončení tvého řízení
Břicho, máš-li velké - zámožnost, máš-li malé a hubené - dlouhotrvající proces
Břicho a vnitřnosti když vidíš - dostaneš děti
Břicho co roste - čest, máš-li prázdné - ztráta
Brnění, pancíř viděti - opatrně sobě počínati, míti na sobě - před nepřítelem se chrániti, viděti rozlámané . ztráta, škoda
Broky - nepřátelství
Broskve viděti aneb jísti - štěstí, radost, zdraví, trhati - dobré peněžité postavení dostati, darovati - dobře uvítán býti
Brus - velká radost
Brusiče, šlejfíře viděti - s potměšilou osobou do hádky přijíti
Buben - cesta, slyšet - noviny
Býka viděti - hostina
Byliny, mladé zalévati a opatrovati - dobré vychování dítek, voňavé - konec neštěstí
Byliny hledati - o své aneb jiného zdraví pečovati, jísti šťavnaté - prospěch, zisk, voňavé míti - marnivost

C

Cedulky dělati - cesta
Centýř nositi - potlačení
Cesta, na pěkné se procházeti - štěstí a radost, úzká - starost, zármutek
Cestu konati - mrzutostem ujíti
Cestování - mnoho přemýšlení
Cestovati pěšky - odložení důležitých věcí, ozbrojený s kordem - do stavu manželského vstoupiti, ve voze - stálé štěstí, ve společnosti - bude se o tobě mluviti
Cibuli jísti - do zármutku upadnouti, vařiti - chudoba
Cibuli viděti - hádka nebo odkrytí nějakého tajemství
Cibulové pečivo jísti - lékaře nepotřebovati
Cihly dělat aneb pálit viděti - nepříjemné vydání
Cíchu aneb povlečení na peřiny koupiti - brzké oženění
Cikán, cikánka a od nich si nechat hádati - zmařené naděje
Cín viděti - nemoc
Císaře a krále viděti - mnoho štěstí míti, s ním mluviti - vážnost míti
Citera, hráti na ní - býti příjemný, děvče hrát viděti - budeš milován
Citrón - vytlačený býti , kvésti viděti - v cizí zemi ustanoven býti
Citrón jísti aneb viděti - spokojenost, dobře se ti povede
Clo platiti - nenadálé vydání
Cop sobě plésti - manželům dobře, jiným zle
Cukr jísti - mlsným býti, tlouci - lásku k svému řemeslu míti nebo opovrženě se s tebou zachází
Cukr darem obdržeti - lichocením trápen býti
Cukrárna, v ní býti - nemoc žaludku, viděti - dlouhou chvíli míti
Cukrátka kupovati - peníze promarniti, jísti - lichá zábava aneb čtení
Cvrčka slyšeti - štěstí
Cypřiš - starost, nemoc, smrt
Čaj neb thé píti - zapletení tvých záležitostí
Čápy viděti v povětří - od zlodějů znepokojován býti, v zimě viděti - neštěstí, po dvou viděti - štěstí, brzká svatba
Čarodějník, s ním co činiti - důležité události, na které jsi nemyslil
Čelo poraněné - škoda, malé a vrásčité - znamení, aby ses svobodně o něco ozval, vysoké míti - lehce všechno pochopiti
Čemeřici dostati - vysmán býti
Čepec na hlavu si dáti - brzká svatba
Čepici ztratiti - z pošetilostí vytržen býti
Čert, s ním zápasiti - zlé náruživosti, čerta viděti u sebe - zisk, dobrý obchod, nad ním zvítěziti - užitek přinášející obchod, viděti ho s rohama, s pazoury,s ocasem - neštěstí, bída
Červánky - dobrá naděje
Červy viděti - před zlomyslnými se měj na pozoru, zabíti - od neduhu opouštěn býti, před nimi se leknouti - výstraha před nepřítelem
Česati se - prospěch, česati zamotané dlouhé vlasy - těžká, marná práce
Česnek viděti aneb cítiti - hádka, trhati aneb koupiti - se Židy obchod vésti, jísti - nečistota
Čísla viděti: 1 - spokojenost, 2 - klevety, 3 - práce, 4 - marné namáhání, 5 - půtka
Číslo viděti - štěstí v loterii míti, psáti - mnoho zaneprázdnění, smazati - sám sebe ošiditi, táhnouti, které se ti líbí - velká naděje na dobrý výdělek
Čísti zábavné knihy - útěcha, uspokojení, knihy poučné aneb pobožné - šťastná spokojenost, psané - zámožnost
Čížka zpívat slyšeti - někoho poznati
Čočku jísti - dobré časy míti, roztrousiti - sám sobě škodu učiniti, viděti - své věci dobře upotřebiti
Čokoládu viděti, míti aneb jísti - zdraví a zdar


D

Dáma - mrzutost
Daňka zabíti - zvítěziti nad nepřítelem
Dary obdržeti - čest, zisk, sám dávati - hanba, mrzutost
Dědictví - chudoba
Dědinu viděti - veselá společnost
Dělo aneb kanón vypáliti aneb viděti - zármutek a starost
Dělostřelec - veselost
Deštník nositi - nedobře se brániti , slunečník - chladnost proti pochlebníkům
Deštník - uspokojivé poměry
Déšť velký - trvalé klopoty, mírný - obchodníkům mrzutost, rolníkům užitek, dlouho trvající - chudým dobře, bohatým nebezpečí, zlatý - radost a veselí , stříbrný - smutek a trápení
Dešťovou vodu chytati - domácí přičinlivost
Děti viděti hezké - jest dobře, hrát si viděti - veselé mysli býti, padat viděti - s bázní něco začínáš, nositi - lidumilnost
Dětské hry se cvičiti - nevinné radosti
Děvečku míti aneb viděti - podezření
Devět, toto číslo viděti - štěstí
Diadém sobě nasaditi - budeš vyznamenán, ztratiti - stane se ti příkoří
Diamant - nemoc, míti - mámivé štěstí,sbírati - falešná naděje, ztráta
Díra - nepokoj, do ní spadnouti - nemoc
Dítě s kojnou viděti - pro těhotné porod děvčete, pro jiné nebezpečná nemoc
Divadlo - zábava
Divadlu učiti se - marná snaha
Divákem při nějaké slavnosti býti - do společnosti určitě přijíti
Divocha viděti - veselý život míti
Divoká husa - marné namáhání, divoká kachna - nezapomeň na svého přítele, divoká zvěř , honba na ni - potěšení, divoké prase - nepříjemný nepřítel, divoký pes - povýšení, s divokou zvěří se bíti - chudému dobře, bohatému zle
Dlaň plnou peněz míti - velká starost
Dláto - násilím cíle svého dosáhnouti
Dlaždiče viděti - těžce vydělané peníze
Dluhy dělati - velká starost, platiti - zbytečné příjmy
Dlužen býti aneb dlužníka viděti - směřuješ k bohatství
Dnu míti - soužení
Doktor v domě - drahota
Dort péci - radost
Doutník ( cigáro ) kouřiti - marné přání
Drahokam na sobě míti - potupa, viděti - čest, ztratiti - blízké neštěstí, koupiti - užitek v obchodě
Draka papírového pouštěti - radost, živého viděti - zneuctění a snížení, usmrtiti - povýšení
Drát - budeš s neštěstím bojovati
Dravce ptáka zastřeliti aneb poraniti - štěstí
Dražbě přítomen býti - nemoc
Drn pěkně zelený - svatba
Drozda černého viděti - ztráta
Drůbež ve vodě viděti - tvé přání se vyplní, kupovati - zle
Druh, společník - lenost a chudoba
Družbou na svatbě býti - čest a dobrá budoucnost
Družičku na svatbě aneb pohřbu viděti - čekej na zlepšení svého postavení
Dřeváky na nohou míti - jmění
Dřevěnou chatrč viděti - šetři pro své stáří
Dříví kupovati - ocitneš se brzy v nouzi
Dub krásný viděti - bohatství a dlouhý věk, pod dubem se milovati - štěstí
Dudy slyšeti - venkovské vyražení
Duha na východě - velmi dobře, pro boháče jest lépe na západě, vidět duhu - návrhy činiti
Duchovenstvo - dlouhý život plný trampot
Duchy viděti - zpráva o úmrtí, od nich býti zastrašen - na zlých cestách býti
Dukáty viděti - veselost, najíti - šťastný býti, dostati - snášenlivost
Dům bourat viděti - odstranění nějaké překážky, stavěti - do lepšího stavu přijíti, hořet viděti - nenadálé štěstí,
Dům pěkný a velký viděti - započneš obchod
Dům chatrný - nemoc a smrt
Dům stavěti vlastníma rukama - budeš nemocný aneb umřeš, též škoda a neštěstí
Důstojníkem se státi - bohatým dobře, chudým utlačování
Důtku aneb domluvu někomu činiti - odvážlivým a neprozřetelným býti, sám dostati - potrestán býti
Dveře viděti spálené - tvá aneb tvého příbuzného smrt
Dvojčata viděti - požehnání v manželství, svobodným svůdnictví a starosti
Dvůr knížecí viděti - úklady činiti
Dýka, býti s ní poraněn - smutné návěští, někoho s ní poraniti - vítězství, míti - očekávané zprávy konečně obdržeti
Dýmka, kouřiti - radost a zisk, roztlouci - pokoj před pronásledováním
Džbán vodou naplněný - neštěstí, džbán rozbíti - smrt, ze džbánu nalévati - nemoc, džbán naplněný vínem - svatba
Džbánek na pivo s okrasami - veselost

E

Erb viděti - vysokou službu obdržeti
Evangelium - dostaneš dobrou radu, čísti slyšeti - trest
Exekuci dostati - pomluva
Fabriku viděti - výnosný obchod, velkou - zdar a štěstí
Facku dostati - do zlé společnosti přijíti, rozdávat viděti - náklonnost k pranicím, dáti někomu - svornost v manželství
Falešné peníze - nepříjemnosti tě čekají
Fara - bezstarostná budoucnost
Farář - zlé znamení, zvláště u nemocných, mrzutost
Fazole jísti - nemoc, také špatná pověst, sázeti - nové zaměstnání
Fazole aneb ledvinový hrách jísti vařené - dlouhotrvající rozepře, jsou-li fazole syrové - důležitá věc, fazole když pěkně rostou a kvetou - budeš mít starost o vlastní budoucnost, fazole klíčit viděti - dosáhneš svého cíle
Fialky trhati - šťastné manželství, viděti na jaře - štěstí, avšak viděti v jiném ročním období znamená neštěstí, s nimi se okrášliti - skromnost
Fíkový strom, listy z něho trhati - zahanben býti
Fíky sušené - zmenšení jmění, darem obdržeti - přátelské zacházení, jísti - k lepším poměrům se vzmoci
Flétna, na ni hrát - hádka a ztráta
Formana aneb vozku viděti - rozepře, hněv
Foukati - oheň, do rukou - dary někomu posílati, když fouká vítr - svár
Františky voňavé zapáliti - na pochlebníka se snížiti, viděti, vidět zapáliti - lichocení
Fůru velkou viděti - obohaceníH

Háčky míti nebo viděti - těžká práce
Hádat viděti - těžké starosti, sám hádati - užitečné vědomosti
Hádka mezi mužskými a ženskými osobami - zamilovati se
Hádka mezi muži - žárlivost, mezi ženami - protivenství
Hadrníka viděti - budeš míti co do činění s prostořekými lidmi
Hadry nositi - chudoba, sbírati - strastiplné živobytí
Hady viděti - málo nového uslyšíš
Hadům nemůžeš utéci - špatná naděje na lepší časy, od nich pokousán býti - rušení šťastného svazku, zabíti - vítězství nad svým nepřítelem
Hada viděti se točiti a kroutiti - všelijaké trápení, vidět jen tak - sveden býti
Háky viděti - velké štěstí
Harfu viděti aneb na ni hráti - poznáš oklamání
Harmonika ústní ( foukací ) - veselost
Hasiti oheň - odměna
Hastroše viděti - dotíravé milence míti
Havíři - neštěstí, nepříjemná návštěva
Havrany viděti - od nepřátel obklíčen býti, slyšet křičet - vyzrazení nějakého zlého úmyslu, okolo sebe vidět létati - úmrtí, když něco odnášejí - do smrtelných úzkostí přijíti
Hedvábí potřebovati - dobrý obchod, dělati - ve svém řízení nejistý býti, červené viděti - lehkomyslné vydání
Hedvábné šaty míti - dostaneš zámožnosti, roztrhati - štěstí nepoznáš
Heřmánek - uzdravení nemocným, trhati - budeš nemocen
Hlad míti - spořivost
Hladké věci viděti - přemožení nepřítele
Hlavu viděti useknutou - ztráta nejlepšího přítele, oholenou - neštěstí a šibalství, tuze velkou míti - budeš velice bohatý, viděti zkroucenou a křivou - pocestným brzký návrat, jiným výstraha
Hlavu viděti holou - utrhačnosti se dozvíš, růsti viděti - od bídy budeš osvobozen, s rozcuchanými vlasy - rozepře, s dlouhými vlasy - ctěn býti, s černými vlasy - dlouhé živobytí, sobě umývati - málo léků potřebovati, sobě holiti - nebezpečná nemoc, useknout viděti - ztratíš dobrého příznivce, sám useknout jinému - štěstí pro tebe, neštěstí tvému nepříteli
Hlava když se spícímu usekne - svoboda, útěcha, uzdravení a stálost štěstí
Hlavy kreslené aneb malované viděti - přičinlivost
Hlavy bolení míti - ztráta nějakého požadavku
Hlemýždě ( šneky ) lézt viděti - se světem nespokojenost, viděti - zdlouhavost v něčem, bez domku - brzké vystěhování
Hlína - snaha, těm, co s ní pracují - zisk
Hluchý býti - škoda skrze jiné
Hluk - nepokoj v domě
Hmyz - ztráta, nemoc
Hnidy na hlavě - mnoho malých mrzutostí
Hnízdo viděti - zamilovat se, ptačí plné - velká výhra, prázdné - škoda
Hnízdo hadí - nečest, nepokoj
Hnízdo sundat - brzká svatba
Hnůj, velké hromady - zlé znamení, voziti - protivné práce, ze chlévu ven tahati - zlé nectnosti si odvyknouti, cítiti aniž bys jej viděl - zlé úmysly tvých nepřátel, nakládání - dlouhá služba, od krav viděti - všem dobře, hromadu viděti - bohatým i chudým dobře, Hnůj - výhra ( šťastné číslo 5 ), na něm státi - nemoc
Hodiny, které nejdou - nějaké řízení zmeškati, zlaté nositi - zlepšení tvého jmění, stříbrné nositi - dobrý zdar, natáhnouti - vyslyšení lásky,bíti slyšeti - užitečné nakládání s časem, rozebrané viděti - nějakému dělení přítomen býti, upustit na zem - úzkosti
Hodování se účastniti - roztržka v lásce
Holič, když tě holí - budeš pomlouván
Holiti se sám - ztráta jmění
Holou hlavu míti - vysoké stáří dosáhnouti, viděti - vysmíván býti
Holuby viděti - s dobromyslnými lidmi jednati, při létání viděti - příjemné zprávy obdržeti, chytiti - mrzutost, krmiti - dobročinnost
Honba - chuť k ženění, při honbě zvěř chybiti - se svými zámysly propadnouti
Honiti malou zvěř - předsevzetí, velkou zvěř - dobrý zdar tvých záležitostí
Hořčici jísti ostrou - brzké uzdravení, obyčejnou - baviti se, hrubá znamená zle, jemná zase klepy
Hořet viděti jasně - radost, když jen doutná - mrzutost
Hospoda, v ní býti - sejíti se s dobrým známým, najíti v noci - pokoj a spokojenost, ve společnosti v ní vesel býti - nedostatek, chudoba
Hospodářství polní - nevinná radost
Hospodskou, s ní žertovati - žehravost
Host, pozván býti jako host - ve svém očekávání se zmýliti
Hosty, je napřed viděti - závist a různice, dostati - nepředvídané výlohy, u sebe přechovávat - přátelskou službu konati, s nimi se rozloučiti - rozloučení
Hostina - pomíjející radovánky
Hostinským býti - nemocným smrt, jiným nebezpečí života
Hostinského viděti aneb s ním mluviti - poučení obdržeti
Houby viděti - podporován býti, jedovaté - výstraha před dobrodruhy, činiti - svému obchodu se s horlivostí věnuj, jísti - vysoké stáří
Housenku viděti - ženskou připravíš do nesnází
Housle, slyšet na ně hrát - dobrá mysl, sám na ně hrát - hledíš vstříc veselým dnům, viděti - šťastná domácnost
Houští vysekati - z lásky odstraníš překážky, viděti - překážky a truchlivost
Hovězí dobytek viděti - mladistvá zpupnost, skákati - nebezpečné lidi, voditi - pomoc hledati,viděti hubený - těžké a zlé časy
Hovězí maso jísti - spořivost
Hra divadelní - žádoucí dobrý výsledek
Hra společenská - zámožnost, radost
Hrabě, s ním mluviti - poníženost
Hrábě - domluva
Hrad, do něj jíti - nenadálé dobrodružství, hrad viděti zavřený - budeš zproštěn zla, rozbořený - smutek
Hrách sázeti - naděje v podnikání míti, jísti - churavost, krásně rostlý a kvetoucí - dobrý zdar v započaté práci, sbírati - nevděčnou práci
Hranostaj aneb hermelín, se s ním odívati - štěstí, bohatství
Hráze, na nich pracovati - dobrý zdar v podnikání
Hrdlička - věrnost, míti - smíření v lásce
Hrnce u ohně stát viděti - pozvání na svatbu, roztlouci - domácí hádky
Hrob sesypat se viděti - svízele a nemoc v rodině
Hrob kopati - ztráta přítele aneb přítelkyně, zahrabávati - nabudeš zase dobrého zdraví, do hrobu padnouti - zle, viděti zelený - naděje na vyplnění přání, vykopávat viděti - smrt tvého pokrevního příbuzného
Hrobaře viděti - návštěva lékaře, s ním mluviti - bažiti po dědictví
Hrom slyšeti - hádky a starosti tě očekávají
Hrom a blesk viděti - radostné shledání s přítelem, když zapálí - brzká ztráta
Hrom bez blesku - radostná zpráva
Hrozny jísti, zralé - obveselení, nezralé - starosti a nepříjemnosti, světlé - osvědčení své nevinnosti, červené, modré aneb černé - spácháš zlý skutek
Hrozny tlačiti - své věci dobře upotřebíš
Hrtan aneb tlamu viděti - vyplnění tvých nadějí
Hru vysokou hráti a vyhráti - ztratíš přátele a útěchu
Hru loutkami viděti - málo důležitou službu dostaneš
Hrušku jísti, zralou - rozkoš, nezralou - smutek, planou a hořkou - bolest a neštěstí, dobrou - přemůžeš neštěstí
Hrušky, jak na stromě visí - dobrá vyhlídka do budoucnosti, když jsou hrušky od červů aneb od vos vyžrané - lstivost, třeseš-li hrušky se stromu - zisk v tvém obchodu
Hřbet míti vysoký - posměch, pohana, sobě zlámati - citelná ztráta
Hřbitov viděti a býti na něm - blízké štěstí, procházeti se po něm - blízká smrt někoho z tvé rodiny, v uzavřeném býti - uzdravení milé osoby
Hřeben - mnoho hádek
Hřebík zatloukati - v zapletených případech býti odhodlán s ním něco upevniti - danému slovu věrný býti
Hřebíky, ze dřeva vytahovati - spořivost, kovat viděti - sobě a jiným prospěšným býti
Hřebíky křivé narovnati - pozornost v domácnosti, najíti - štěstí
Hučení vody - neštěstí na cestě
Hudba - nemoc v hlavě, protivenství
Hudební sbor - dobré zdraví
Hudebníci - výlohy
Hůl, míti - lehkomyslnou milenku, o ni se opírati - nemoc a nebezpečí, s holí něco bíti - nepřátele odstraníš, též štěstí
Husar - veselost
Husy, viděti - výhra, zabíti - oprostíš se od hlupáka, pásti - zaměstnání, husám peří škubati - hlupáky zahanbíš, krmiti - hlupáka v jeho hlouposti posilníš, létat viděti - ztráta
Husí pečínku jísti - mnoho štěstí
Hvězdu jasnou svítit viděti - rozjasní se ti v mysli
Hvězdy, velké množství - šťastné znamení
Hvězdy padat viděti - smrt, smutek a starost,slabě svíticí - velké neštěstí, na nebi viděti - štěstí v lásce, dobré návěští
Hýřiti celou noc ve veselé společnosti - štěstí a radost

Ch

Chalupu viděti - trpělivost v trápení, do chalupy se skrýti - útočiště hledati, v chalupě se zdržovati - těžká práce
Chlapec, těhotné ženě když se zdá, že má chlapce - ve všem štěstí
Chlapce viděti - starost, hrát si viděti - rozluštění pochybnosti, rvát se viděti - hašteřivost, házet viděti - brzká zpráva, skákat viděti - odejmutí dobrých příjmů
Chleba péci - cokoliv započneš, podaří se ti, plesnivý - zlé nepřátele, když je černý - chudobným zisk, bohatým škodu
Chleba míti dobře vypečený - vážnost, spálený - lehkomyslnost, jísti teplý - nemoc
Chleba zkažený viděti - nestálé štěstí
Chleba zadělávat viděti - užitek
Chlév kravský, v něm spáti - brzké zdraví, v něm býti - služebnost, s krásným dobytkem viděti - zámožnost
Chlév svinský ( vepřín ) - slabost
Choditi rychle - tvá záležitost jest spěšná, a zase přijíti nazpátek - ztráta, na dřevěných nohách - přejinačení ve své službě
Chochol nositi na hlavě - nepokoj
Chromý býti aneb chromého viděti - bída
Chrousty létat viděti - ztráta paměti, chytati - protivenství předejíti
Chrta viděti - novina
Chřest řezati - veselé dny zažíti, jísti - stálé zdraví míti
Chřestýše hada viděti - rozepře
Chudobku trhati - venkovské vyražení
Chudobný býti - všem dobře
Chudobný lid ( mnoho ) viděti - neštěstí
Chváliti - dobrý přítel
Chválu slyšeti - dobrá služba
Chvojí zelené viděti - všem dobře
Chytat někoho - úklady


 
J

Jablko granátové utrhnouti, zralé - přízeň u velkých pánů, nezralé - utrhačnost, jísti - obdarován budeš
Jablko s chutí jísti - ztracená věc se napraví
Jablko dávati - velké štěstí
Jablka viděti - svatba, jísti - smutek, koupiti - neštěstí, darovati - radost
Jabloň a ovoce z ní požívati, sladké - radost a povyražení, kyselé - rozepře a nepříjemnosti
Jahody hledati - strasti a mrzutost
Jahody trhati - všem dobře, mnoho viděti - rostoucí přátelství, velké viděti - pýcha, též velká radost, jísti - zdraví, štěstí ve všem, darovati - v dobré paměti u někoho býti
Jalovec trhati - chladná mysl
Jáma - do nebezpečí přijíti
Jasmín - s milým aneb přítelem se sejdeš
Jatky viděti aneb v nich býti - nebezpečné zaměstnání
Játra nezdravá, uschlá aneb spálená - ztráta jmění, viděti - dobrou stravu míti, jísti - silné zdraví, rozkrájeti - své zdraví sám sobě zkrátiti, psovi házeti - velká nespokojenost
Jazyk oteklý míti - nemoc příbuzného, dlouhý - velká radost, velmi tlustý míti - moudrým býti, ukousnouti - nemocným smrt, jiným neštěstí, překousnouti - velké bolesti, jísti - dobré zdraví
Ječmen viděti - starost o výživu, jísti - zdraví, do rukou vzíti - dobrý zdar
Jed vzíti a umřít - zlou radu někomu udělíš, někomu dáti - zlou vůli máš
Jedle - stálá radost
Jedničku aneb jedenáctku, toto číslo viděti - štěstí
Jednorožec - neštěstí
Jehličí - dlouhý život
Jehly darem obdržeti - rozdvojení přátelství, míti aneb viděti - pronásledování, též pře
Jeleny spatřiti - zpupné nepřátele míti, zastřeliti - nějaké dědictví, celé stádo viděti - velké přátelství, zabíti - k vážnosti přijíti, běžet viděti - odbyt ve tvém obchodu, v zahradě míti - pokažení
Jeptišky viděti - se svatouškem známost udělati
Jeptiškou býti - nevěrnost milého
Jeptišky zpívat slyšeti - málo následovníků míti, s nimi mluviti - do jiného stavu přijíti, pracovat viděti - důležité vyplnění rozkazů
Jeskyně, v nich se zdržovati - velká změna, v nich přebývati - u cestujících změna, štěstí
Jesle - lichá práce
Jestřáb - žehravost
Jestřáby létat viděti - dobrá zpráva, žrát nebo křičet slyšeti - radosti se dočkati
Ještěrka - neštěstí, nepřátelé, od ní kousnut býti - mnoho trápení
Ještěrky viděti - pronásledování, neštěstí
Jetel obdělávati - štěstí v domě
Jetel čtyřlistý - štěstí, hledati - nespokojenost
Jetelové pole - nadějná budoucnost, kvetoucí - jiným budeš užitečný
Jezdce, jak s koně spadne viděti - škoda, když se mu zase na koně pomůže - štěstí, s koně slézat viděti - přítele ztratiti
Jezditi na koni - ke cti a hodnosti se dostaneš
Jezditi ve vozíku - velká ztráta
Jezditi v kočáře - na svatbu aneb křtiny budeš pozván
Jezdit viděti - nepřízeň
Jezditi a převrhnut býti - brzká nehoda
Jezero, na tichém jezditi - bohatství, šťastný sňatek, na bouřlivém jezditi - trápení a starost v lásce
Jezevec, jej chytiti - změna obydlí
Ježek - zlého závistníka míti, též úmrtí příbuzného
Jinovatka na poli - slabost
Jiskry - dobrý příjem
Jíst viděti - pozvání, k jídlu býti pozván - ctěn býti
Jísti sám - budeš oklamán aneb nemocen, nečistá aneb špatná jídla - nespokojenost ,nemoc
Jitřenka ( hvězda ) - štěstí


K

Kabát úzký míti - nemoc, s kožešinou - bohatství, roztrhaný - neopatrnost, černý - přítomen býti na pohřbu aneb při dědictví
Kabát pěkný nový dostati - šťastný se státi, vybrat viděti - pracovitou hospodyni dostaneš, plný skvrn neb fleků míti - osočování
Kabát - svou hanbu chtít ukrýti
Kabela pošťácká, když máš aneb jednu najdeš - něco se ti vysvětlí
Kadeře viděti - pyšný býti
Kadeře obdržeti aneb darovati - vyznání lásky učiniti, zkrátiti - oklamání
Kadidelnici viděti - pochlebování poslouchati
Kadidlo - zrádci a lichotníky obklopen býti
Kachny viděti - velké cti se ti dostane, plavající - nepravé pomluvy vyvrátíš, chytiti - zdar tvému podnikání, chtít chytiti - ztráta
Kalamář převrhnouti - potká tě velké neštěstí
Kalamář - nevěrně zrazen býti, míti - nějaké nebezpečí přemoci
Kalendář viděti aneb míti - zachovalejší život vésti
Kalhoty viděti aneb oblékati - pokoj a jistota
Kaluž viděti - nechuť míti, do ní padnouti - do zlých pomluv přijíti, přes ni přeskočiti - velkému neštěstí ujíti
Kamarády viděti - máš se před nimi co chrániti
Kámen, přes něj krok udělati - strasti a trápení, viděti - vyzrazení tajných předsevzetí, kamenem házeti - mrzutosti způsobiti, kamenem uhozen býti - do nepřátelství se dostati
Kámen čtyřhranný, na něm seděti - od nějaké starosti osvobozen býti
Kameny lámati - pozemky získati, otesávati - za dobrou práci odměněn býti, ke stavbě vozit viděti - výzva k podnikání, pěkně otesané viděti - mnoho práce si dáti
Kameny čtyřhranné viděti - na těžké překážky naraziti
Kamna viděti pěkná - mírný život vésti, rozpálená viděti - marnotratný býti, na nich se spáliti - sám sobě nedůvěřovati, v nich oheň míti - bohatství
Kamna, na nich se ohřívati - příteli z nesnází pomoci, zbořit - smrt
Kanárka vidět aneb slyšet zpívat - jalové lichocení
Kance divokého viděti - strachovati se, zastřeliti - vysvobození, jej rozdrážditi - nezkrotného přítele míti
Kancelář viděti aneb v ní býti - velká ztráta
Kapesní nůž - chudoba
Kapitál v penězích - chudoba
Kaplan - statek
Kaple - vnitřní zármutek
Kapouna viděti - starost a dlouhá chvíle
Kapra viděti aneb míti - lepšího živobytí si hleděti
Kapustu jísti - smutek, starost, viděti - mrzutost
Karabáč - zlost
Karafiát viděti - najdeš dobrého přítele, trhati - štěstí ve všem podnikání rozhodně míti
Kárati někoho - ztráta, sám kárán býti - zisk, užitek
Kardinála viděti aneb s ním mluviti - štěstí v podnikání
Kartáč - pomlouvání
Kartáčem hlavu česati - dostaneš hosta
Karty hrát viděti - z nebezpečí se vysvoboditi, sám hráti - do hádky přijíti
Káru aneb vůz táhnouti - špatné poměry, viděti - nic dobrého, z ní vystupovati - ztráta cti
Kašel - tajemství
Kaštan ( strom ) - spěch
Kaštany viděti aneb jísti - trampoty, po nich následuje bohatství
Kata viděti - rozžehnání
Kavalír - ztráta
Kavárna, v ní býti aneb viděti - něco nepříjemného
Kavku viděti - nedobré zprávy
Kávu pražit viděti - mrzutost a nesnáze, píti - přijdeš do zlých klevet
Kázání slyšeti - bohabojnost
Kázati sám - k bohabojnosti býti veden
Kazatele viděti - brzká nemoc, při pohřbu - dědictví
Kazatelnu viděti aneb na ni vystoupiti - veřejně poctěn býti
Káznice, v ní býti - vysvobození z blízkého nebezpečí
Kdoule trhati - budeš se zlobiti, viděti - závistníky míti
Kejklíře viděti - do zapletených záležitostí přijíti
Klacek - námaha, obtížnost
Kladivo viděti - násilné s tebou zacházení, s ním pracovati - dobrý zdar, kladivem někomu vyhrožovati - protivení se
Klasy, sbíráš-li je - dobrý obchod, věnec z nich na hlavě míti - vyznamenání a povýšení
Klášter jeptišek viděti - zlé tušení v mysli míti
Klášter - poklid, do něj jíti - velké požehnání
Klavír viděti aneb na něm hráti - spor mezi přáteli
Klec, ptáka z ní vidět vylétati - ztratíš půjčku, prázdnou - nebezpečí, když jsou v ní ptáci - vysvobození ze strasti
Klec - žalář
Klystýr - zmatek ve tvých záležitostech
Klečeti - čest vzdávati
Klekání slyšet zvoniti - pokoj a klid
Kleknouti - pod pantofel se dostaneš
Klenoty - chudoba
Klenutí viděti - umříti
Kleště bráti - ke zlosti puzen býti
Klíč zlodějský viděti - budeš okraden, najíti - překazíš krádež
Klíč udělati - ve svém zaměstnání dovedný býti
Klíč najíti - na nějakou těžkou otázku rozluštění obdržeti, hledati - nepořádek v práci, ztratiti - mrzutost způsobiti
Klíč viděti - dobrou hospodyni dostati, klíče dohromady sbírati - zisk, dobrý obchod, míti a cizí dveře jím otevříti - do podezření přijíti
Kličky na různý způsob vázati - marnost, viděti - namáhavost
Klih, s ním se zamazati - nečistota
Klín aneb lůno, na něm seděti - oblíben býti
Klín - těžká práce
Klížiti něco dohromady - milujícím nápomocný býti
Klobásy jísti - brzká slavnost
Klobouk viděti - svobodu ztratiti, na hlavě jiného viděti - mnoho o sobě si mysliti, míti nový - štěstí a prospěch, pěkný míti - přijdeš k vážnosti, špatný míti - nepříjemné okolnosti
Klobouky, mnoho viděti - velký obchod
Klouzačka, na ní jezditi - pomíjející radost
Kmotrovství, býti požádán za kmotra - žebrota
Kněze viděti - pobožnost
Kniha - chudoba
Knihy vážné čísti - dostane se ti cti, čísti užitečné - pro sebe v tichosti dobře přemýšleti, z knihy se učiti - vážnosti dosáhnouti, spálit viděti - očekávané radosti ztratíš, koupiti - sobě samému a jiným užitečným býti, v knihovně viděti - neočekávaného se dočkati, pěkně vázané viděti - náklonnost k nádhernému šatstvu
Knihař - dobré časy
Knihovnu viděti - budeš potřebovat advokáta, máš-li sám - dostaneš dobrou radu
Knihtiskař - někdo tě očerní
Kníry - odměna, u ženské - něco hrozného se dozvíš, šedivé - marná radost
Knížecí osoby viděti - čest, s nimi mluviti - závist, vidět jezditi na koni aneb ve voze - náklonnost k marnotratnosti
Knížka modlitební - útěcha v soužení
Knoflík - výhra
Koberce viděti - oklamán býti, dělati - veselost, dobrodiní
Kobylky viděti - krátké trvání šťastného postavení, usmrtiti - svému bližnímu na škodu býti
Kobylu hezkou, sličnou - dobrou manželku dostati, škaredou - rozpustilou manželku dostati
Kocábku plavat viděti - tiché živobytí, v ní plavati - nejistá věrnost, potopit viděti - úplná ztráta lásky
Kočár, z něj vystupovati - ztráta jmění aneb cti, v něm seděti - čest, bohatství
Kočky krmiti a s nimi si hráti - nevděkem odplacen býti, míti u sebe - nevěrné přátelé aneb služebné míti, vidět ležeti aneb spáti - nedobrý zdar nějakého řízení, jísti - cizoložství, před nimi se brániti - napadení od zlodějů, od nich pokousán býti aneb poškrábán býti - do zlých rukou se dostaneš
Kočičí kůži míti - ztracené věci zase obdržeti
Kohout, když snese vejce - sláva, čest a štěstí, chytiti ho - do rozepře přijdeš, kohouty se navzájem klovat viděti - mnohým radovánkám přítomen budeš, viděti s velkým hřebenem - oblíben býti, kokrhat slyšeti - dej pozor na svůj obchod
Kojiti - chudým štěstí, bohatým starost, svobodným brzkou svatbu, vdaným aneb ženatým vdovství, když má žena mnoho mléka - nemoc dětí
Kojná - nemoc a bída
Kojnou, máš-li aneb vidíš-li - škoda a protivenství
Kokardu viděti - zmužilost a počestnost
Koktati - pevné předsevzetí udělati
Kola - nemoc, když jsou rozlámaná - velké zdržení, dělat viděti - jiným nápomocen býti
Koláče péci aneb jísti - dobře
Kolébku, když vidíš děti kolébat - úrodnost
Kolena, bolavá míti - nemoc, špatný obchod, slabá míti - nemoc, po kolenou lézti - chudoba a nouze, když se nepohybují aneb když jsou uříznutá - nouze o práci, chudoba, zdravá - proměnění smutku v radost
Koliku míti - rodinné trampoty
Kolo - změna
Kolo štěstěny viděti - neštěstí
Kolovrátek viděti - nestálost, na něj hráti - veselá mysl
Komáry viděti - od nepřátel obelstěn býti
Komedianty viděti - s lehkomyslnými se sejíti
Kometu viděti - drahé časy, s dlouhým ocasem - nepředvídaná zpráva
Komín viděti - vyražení
Komíny, z nich kouřiti se viděti - zámožnost
Kominíka viděti - falešně obžalován býti
Kominík - zábava
Komnata, je-li v ní svobodná osoba - svatba, pro ženaté a vdané - mrzutost
Komornou viděti aneb s ní obcovati - smutné zprávy
Kompas - obdržíš dobrou zprávu
Koncert, na něm býti - strast, slyšeti - radosti dožíti
Koně vraného - ukrutnost, na něm jezditi - zlost
Koně starého šedivého viděti - trpké dny zažíti, cvičit viděti - se vznešenými osobami se sejíti, zdechnout viděti - zmaření dobrých nadějí
Koně a ženské najednou viděti - zrada, klopota, velmi bujného - štěstí v lásce, bohatství, zkrotiti - brzké štěstí, na něj sedati - cti dosáhnouti, někoho na tvého vlastního sedat viděti - cizoložství.mrtvého viděti - radost, na koni z města ven jezditi - pánům zle, nemocným smrt, do města jezditi - nemocným a vojákům velmi dobře, který jezdce shodí a odběhne - pokažené podnikání, viděti divokého - radosti dožíti, pěkně vystrojeného před vozem viděti - velkou návštěvu obdržeti, dobře vykrmeného - dobrou hospodyni míti, hubeného - ztráta vážnosti, padnout viděti - potká tě brzy neštěstí
Koně, hnědého viděti - potupen býti, červeného - štěstí, na něm ve městě jezditi - rozkřičen býti, z moře vyskočit viděti - z jakékoliv situace šťastně vyjíti
Koně utopiti aneb v močále propadnout viděti - do nouze přijíti, pěkného černého viděti - spokojenost, zlatohnědého - nestálé zdraví, bílého - nevinnost ctíti a vážiti, strakatého viděti - marnivé povahy býti, na něj sedati - ctěn býti, bílého - ctnostnou manželku, černého - zlou manželku, ztráta, mnoho skákat viděti - spěšnou zprávu obdržíš, pěkně osedlaného - s velkou osobou se seznámíš, sám jezditi - svým náruživostem uzdu pustíš, probodnout viděti - milenku ztratiti, kovat viděti - užitečnému zaměstnání ponoukati, shozen býti - ve své hrdosti býti ponížen, vytrhnouti se viděti - pro lehkomyslnost do nebezpečí života přijdeš, na něj nasedati - chlubivost, na něm jezditi - sám sebe do nebezpečí uvrhneš, splašeného viděti - část svého jmění ztratíš, krmit viděti - zámožným se staneš, zapřahat viděti - cestovati, plavat viděti - s nějakým předsevzetím proraziti, prodávat viděti - dobré řízení míti
Konev - dobré poselství, z ní píti - radost
Konev aneb džber plné vína viděti - velké příjmy, plné vody viděti - jistý postup, plné viděti a neupotřebiti - bolestná ztráta smrtí
Koníčka viděti - slavnost
Konipáska viděti aneb slyšeti - velmi příjemné zprávy obdržeti
Konopí přísti - domácí přičinlivost
Koňský ocas - vyznamenání vysoké
Kontrakt uzavříti - zjinačení svých osobních záležitostí
Kopati nějaký poklad aneb něco podobného - velké dědictví
Kopí aneb píku míti - čeká tě hádka, s ním bodnouti - k nějaké rozepři budeš ponoukán
Kopí - uznání
Kopřivy - hanebné přenáhlení
Kopyto - každý zůstaň u svého řemesla
Korbel - náklonnost k pití, prázdný - opíti se, rozbíti - pro pití si děláš škodu
Kord v ruce - radost a čest, s ním šermovati - radost přátelská, nositi na znamení důstojnosti - náhodou se staneš šťastným, darovati - radost, s ním bodnut býti - dostaneš službu, s ním od panovníka poraněn býti - štěstí a čest, když se těhotné ženě o kordu v noci zdá - porodí chlapce, neznámého kordem probodnouti - štěstí, vítězství nad nepřítelem, ztratiti - chudoba, tesknota
Kornouty ( mnoho ) viděti - cizoložství se dopustiti
Koroptve viděti - všelijaké choutky míti, stříleti - rád vídán býti, jísti - zapuzení zlých myšlenek
Korunován býti - smutek
Korunování krále aneb holdování - okamžité štěstí
Korunu z květin míti - nekalé radosti, z lidských kostí - smrt aneb těžká nemoc, vzíti - důstojnost a vážnost, stříbrnou aneb z prostšího kovu míti na hlavě - dar obdržíš, ze zlata na hlavě míti - marnivost, myrtovou - na svatbu jíti aneb sám svatbu míti
Kořalku píti , a když nejsi opilý - někdo tě miluje
Koření jísti - je ti záviděno
Kořeny v zemi - hádka, svár, kopati - pracovitost, kořeny jísti - kvetoucí zdraví, v lékárně když vidíš - nemoc
Kost slonová - chudoba
Kostel viděti - zdržení od špatného předsevzetí, do kostela jíti - bohabojnost, v něm se modliti - dosáhneš své žádosti, když hoří - špatné úmysly, když padá - čeká tě neštěstí, v kostele rozprávěti - chyby dělati, okolo kostela jíti - špatnou pověst si udělati
Kosti - mnoho práce dostaneš, ohryzovati - starost o živobytí, od mrtvol když vidíš - trápení, velká nouze, též lež
Kostky, s nimi hráti - nebezpečí pro tvé jmění, hráti a vyhráti - po příbuzném děditi, viděti - nepřátelství a nejednotnost
Kostnice - nebezpečí života
Kostru viděti - strachovati se, lidskou - mnoho nehod
Kosu míti aneb viděti - urážka od nepřátel, potřebovati - do služby obdržíš pilné lidi
Koš nositi - starost o budoucnost, míti aneb viděti - rozmnožení rodiny
Košile práti - oblíbeným býti
Košili, svléknouti - trpké oklamání, míti na sobě roztrhanou - dobře, oblékati - pečlivost v zaměstnání, špinavou - nedbalost
Kotrmelce udělati - ztráta služby
Kotvu viděti - přání a naděje se ti vyplní, vyhoditi - přijdeš do nebezpečí, viděti zlomenou - budeš trpce zklamán
Koukol - překážky
Koule viděti - zlé časy, s nimi hráti - mrzutost, od nich udeřen býti - lékařskou pomoc potřebovati, do domu letět viděti - do nebezpečí přijdeš, koule olověná - dobrá zpráva, železná - neštěstí, když koule nabíjíš - zlé svědomí
Koupati se v čisté vodě - štěstí a zdraví, v teplé vodě - nemocný se uzdraví, zdravému se přitíží, v plné vaně - nemoc, v kalné vodě - neštěstí, koupati se někoho jiného viděti - ztráta
Koupel, připravuješ-li ji - obležení města, vidíš-li a nejdeš do ní - tvé starosti pominou, vlažná - zdraví, štěstí, radost
Koupiti něco, mimo ocel a železo - štěstí
Kouř - zdánlivé štěstí, z komína - námluvy, v domě - utiskování od zlých lidí, se ztratit viděti - pochybnost o pravé věrné lásce
Kouřiti - k většímu důstojenství přijíti
Kousati - protivenství
Kousnutí od zvířete aneb hada - žehravost
Kovadlina - dostaneš stálou práci
Kovat viděti - mnoho práce, slyšeti - něco nepříjemného
Kozla skákat viděti - rozpustilé kousky uvidíš, od kozla potrkán býti - do hádky se dostaneš
Kozla jen tak viděti - dědictví, když tě chce trkati - bojácnost
Kozu míti - žádné zvláštní štěstí, ale také ne neštěstí, černou - nesnáze, bílou - štěstí, dobrý zdar v obchodu
Kozy - bohatství
Kožešinu viděti - prospěch v obchodu, obléci - vážnosti dosáhneš, darem když obdržíš - mnoho dobrodinců
Krajinu hezkou viděti - dychtivost
Krále aneb královnu viděti s nimi mluviti - budeš bohatý, čest, umřít viděti - něco nového se dozvíš
Králíky viděti - slabost, jísti - zdraví, bílé - radost, černé - smutek, zabíti - ztráta, ošizení
Krám, okolo něj jíti - pokušení vzdorovati, do něj vejíti - obchod započíti
Kramář - zpustlý život
Krápník, pod ním stát - do nepříjemností se dostati
Krávu dojiti viděti - láska k polnímu hospodářství, pást viděti - dobromyslnost, tučnou viděti - mnoho štěstí míti, hubenou - starosti, počestnost, dojiti - štěstí
Kredit aneb úvěr - velký zisk
Krejčího pracovat viděti - jmění sobě vydobýti, ale též zrada
Krejčího do domu vejít viděti - mnohé výlohy k placení, od krejčího sobě míru vzíti na šaty - bažení po nějaké věci
Kresby pěkné - mnohého příjemného se dožiješ
Kresliti - vážený býti
Krev, když teče od spícího - dojdeš ke škodě, čistou plivati - bohatství, hustou plivati - trápení, když teče od někoho - sváry, když teče mnoho - bohatství, když kape na zem - můžeš býti spokojen, když vidíš hezky barevnou - veselost, když ji sbíráš id zvířete - obchod se bude dařit, když jsi od krve - přijdeš k úrazu
Kristus, jemu se klaněti - radostí se dožiješ, ukřižovaného viděti - hrozí ti zkáza
Krista mluvit slyšeti - veselost
Krk oteklý - štěstí, viděti - dobré znamení, velký a tlustý míti - štěstí, malý a tenký - neštěstí, když ti ho někdo natahuje - bude mít nad tebou moc, křivý - posměch, hanba, potupa
Krmiti zvířata - dobré živobytí v budoucnu, děti krmiti - starost v domácnosti
Krokodýl - nebezpečí
Kroupy - smutek, starosti
Krtek - mravně jsi zaslepen
Kruh - chudým dobře, bohatým ztráta
Krupobití s bouřkou - zmaření tvých přání
Krůty viděti - poblouznění mysli
Křepelky viděti - špatnou novinu slyšeti, slyšeti - zprávy z daleké země obdržíš, jísti - hodování milovati
Křídla - zisk v obchodě
Kříž květinami okrášlený - domácí štěstí, svobodným brzká svatba, převalený - zmaření nadějí, stát viděti - štěstí a radost, nést viděti - smutek a nesnáze
Křížová cesta - nemáš pevné odhodlání
Křoví, v něm se ukrýti - nebezpečí
Křtiny - manželské požehnání
Kufr naplněný - bohatství, prázdný - nedostatek
Kuchař - zbytečné vydání
Kuchařka - hospodářství
Kuchyň - klevety
Kukačka - se samolibými lidmi se setkati
Kukuřice - výhra
Kulhati sám aneb viděti - není dobře, u bohatých požár
Kulíšek - mrtvý
Kůly do země zarážet - těžká práce, špičaté dělati - připravovat užitečný obchod
Kunu viděti - před zloději se chraň, zastřeliti - dobré řízení s cizími lidmi
Kůň, na něm jezditi - brzké dokončení podnikání, když se vzpíná a vyhazuje - rušení v obchodě
Kupa sena aneb slámy - bohatství
Kupec - zisk
Kuřátka jísti - zádumčivost
Kuří oka aneb bradavice - úmrtí
Kuše aneb puška, rozlomíš-li ji - šťastná budoucnost
Kutna - požehnání
Kůže - dobrý trh, vydělávati - velmi zle
Kuželky hráti - odvážný obchod započneš, padat viděti - ztráta jmění nebo ctnosti
Kvákat slyšeti - dobrá zpráva
Kvasnice jísti - dlouhotrvající nemoc
Květák - čest a užitek
Květináč s krásnými květinami - rozmnožení bohatství, rozbít - přítele aneb přítelkyni ztratiti, darem obdržeti - oblíben býti
Květiny trhati - zisk
Kvitanci obdržeti - odpuštění chyby
Kvočna - dobrý zdar
Kyčle hezké kulaté a silné míti - šťastné potomky míti, když jsou ošklivé - nezdar
Kýchati - dlouhé zdraví
Kyrys viděti - důstojnost nabýti
Kyrysník - křik, nepokoj
Kytaru viděti - veselost
Kytka, když ji dostaneš od osoby druhého pohlaví - tvá náklonnost bude odměněna
Kytku z květin vázanou dostati - vyznání lásky
Kytky, když jsi jimi okrášlen - radost, vidíš-li krásné kytky - mnoho radosti, sázíš-li květiny - učiníš dobrý skutek, sbíráš a vážeš-li kytky - brzký sňatek tě očekává, máš-li kytky a voníš k nim na jaře a v létě - radosti a štěstí, na podzim a v zimě - zármutek

L

Labuť viděti - pyšný býti, líbat viděti - dobré předsevzetí učiniti, na lukách běhat viděti - nemotornost, viděti - štěstí manželské, plavat viděti - nad utrhači zvítěziti, černou - domácí neštěstí, zpívat slyšeti - blízká smrt
Láhev viděti - veselost, je-li roztlučená - smutek
Lampu rozsvítiti - někomu poraditi, zhasnouti - jiným dobrou vyhlídku pokaziti, rozsvítit viděti - zamilovat se, zhasnout viděti - práci ztratiti, viděti rozžehnutou - protivenství, zhasnout viděti - pomatení smyslů, nositi - srdnatý býti
Lano od korábu - do mrzutého postavení přijíti
Laň míti nebo viděti - rozmnožení bohatství
Lasičku míti - hádky, viděti - svár, hádku se zlou ženou
Lásku upřímnou k jedné osobě míti - vyplnění žádosti
Lať - tvé namáhání není nadarmo
Lávku přes vodu jdoucí - postrašen býti
Lazebna - dlouhotrvající nemoci
Léčivé rostliny, vidíš-li nebo jíš-li - konec práce
Led v létě viděti - marné počínání, na něm padnouti - blízká nehoda, led a sníh viděti - všelijaké překážky, na něm se klouzati - mylná láska
Ledvinky - neštěstí, smutek, velké a silné viděti - zdravou barvu v obličeji míti nebo dostati, jísti - zapomnětlivost, krájeti - nepřátelství
Lehátko - panství
Lejno člověčí - bohatství, peníze, v něm choditi - nemoc, chudoba, bída, s ním pomazán býti - hanba a nouze
Lék užívati - hru ztratiti
Lék, když je tobě předepsán - delší nemoc, užívati - neštěstí, rád užívati - znamená nemoc a starost, dáš-li někomu jinému - štěstí ve hře a obchodu, užívati - znamená neštěstí a úpadek
Lékaře viděti, jak raněného obvazuje - v tvé rodině se bude někdo ženiti, viděti - stálé zdraví, nemocným uzdravení, zdravím nemoc
Lékař, když s nemocným přívětivě mluví - budeš brzy churavý
Leknutí - radost
Lemování krásné nositi - hrdým býti
Len viděti - domácí šetrnost, přísti na tenká vlákna - dobrý byt získati
Lenivost - onemocnění
Lenošku míti - ke cti přijíti
Lepiti něco - přátelství
Les javorový viděti, stojíš-li pod ním - příjemný výlet, viděti s pěknými stromy - naděje na lepší časy, v lese se procházeti - zámožným se státi, v lese zpívati - veselé časy, hořet viděti - velkou škodu utrpěti, v tmavém lese býti - smutek
Lesk - znamená zkázu
Lesní roh, na něj troubiti - nepokoj, mrzutost
Lešení viděti - nebezpečné podnikání
Léto - veselost
Lev, od něho býti napaden - s velkomyslným člověkem do hádky přijíti
Lva zavříti - starost a nouze, zavřeného viděti - vítězství nad nepřáteli, na lva vystoupiti - přízeň velkých pánů, před lvem se třásti - mocnou osobu míti za přítele, lva přemoci - štěstí ve věcech, s ním se potýkati - silné podezření, viděti - udivený býti
Levandule - trápení
Levharta viděti - zastrašen býti
Levo, s levou rukou něco dělati - upřímnost
Lézti po něčem vzhůru - šťastný výsledek
Ležeti v posteli aneb někde jinde - smutek
Líbati ženu - náklonnost k druhému pohlaví, muže - vyhazov dostati, viděti - smutek, cítiti - těžkomyslnost, ruce - štěstí v lásce, obličej - dobrý výsledek
Líbeznou vůni vdechovati - cti dosáhnouti, bohatství obdržíš
Libra - zisk
Licousy míti - stálé zdraví
Líčidlo potřebovati - marným se státi, viděti - nevěrnými lidmi jsi obklíčen
Lidi hezké viděti - radost, zdraví, pohodlí, neznámé - dobře, veselé a upřímné - šťastných dnů se dožiješ, s veselými jednati - povzbuzení k podnikání, se smutnými - na neštěstí jiných se podíleti, zavřené viděti - do rozpaků přijdeš, vousaté viděti - ke zlosti jsi nakloněn, vidět býti - odhalení skrytých věcí
Lidi viděti černé - zlé, divoké a bílé - starost, ale přátelství
Lidské obrazy vytvářeti - těm, kteří mají děti, a učitelům dobře
Lidský trus ve svém domě míti - nečistota, do něj šlápnouti - všelijakým případnostem podléhati, viděti velkou hromadu - všelijaké trampoty
Lichotiti někomu - pro svou ochotu se staneš šťastným
Lichotníkům naslouchati - sám sebe oklamati
Lijavec - marné namáhání
Lilie, v zimě viděti - sebeklam, v létě - vyplnění žádosti, roztrhati - pro svou zpupnost mnoho trpěti, bílé - v nevinné lásce žíti, žluté - důvěry zbaven býti, zlomiti - svedení, v pokoji míti - nepatrnost
Lípa - veselost
Listy opadat viděti - nemoc, suché - zdraví, zelené viděti - něčeho příjemného se dočkati, zvadlé a opadané viděti - zmaření tvé naděje
Lišej - bohatství
Liška - pochlebníka odhaliti
Lišky krotké - falešné přátelé, honiti - přátelství, usmrtiti - vysvobození z nebezpečí
Líbati, velký kus - něčeho příjemného se dočkati, přitom spadnouti - zlé záležitosti, ve velkých výškách - hrdost a pýcha, bez křídel - štěstí a radost, k nebi - nemocným smrt, pocestným štěstí, s ptáky - je dobře
Litovati jiného - neštěstí
Lněný olej - zisk, lněné semeno - snaživost
Loď, na ní plouti - do nebezpečí přijíti, viděti potápějící se - velké nebezpečí, na moři jak pluje - dobrý obchod, která nemůže z místa - nemoc, na loď vstupovati - nebezpečné příhody, do přístavu vplout viděti - nebezpečí šťastně ujíti, stavěti - velké podnikání zamýšleti, s napnutými plachtami odjíždět viděti - loučiti se, s množstvím lidí viděti - vystěhování, ztroskotat viděti - do velkých nesnází přijíti, shořeti - velká ztráta, bez stěžňů a plachet - vysvobození z nouze, s vlnami zápasit viděti - velké sužování snášeti, zakotvenou viděti - ve svém předsevzetí pevně státi
Lodička, s ní na čisté vodě plavati - vyhlídka do budoucnosti
Lodní suchar jísti - zdraví a zámožnost
Lokaje viděti - tajná radost, v kočáře viděti - láska k nádheře
Loket viděti - dar obdržeti
Lopatu viděti aneb s ní pracovati - řízení bez výsledku
Los vytáhnouti - výhra, šťastná čísla 18, 28, 29, 73
Los loterie viděti aneb čísti - dobrý zdar v počínání, když nemůžeš na něm číslo přečísti - marnotratnost, do slosovacího bubnu sahati - ucházeti se o nevěstu, také však povážlivý obchod započíti, při tahu býti přítomen - velmi dobře
Losa chytiti - štěstí
Loučiti se - věrné přátelství a štěstí na výhry
Louka, po ní choditi - pro statkáře dobře, pro druhé zle
Loupati něco - smrt příbuznému
Loupežníci, jimi býti chycen - něco nejmilejšího určitě ztratíš
Loupežník - budeš pomluven a oklamán
Loupiti v kostele - rouhání
Loutka - povyražení, odrostlým omrzelost, starým žalost nebo starost
Loutna, na ni hrát - přítomnost na užitečných zábavách
Lóže v divadle - mrzutosti
Ložnice - štěstí u žen
Lucerna zlodějská - neznámí nepřátelé
Lucernu se světlem nositi - prozřetelnost, rozbíti - bloudění, svítit viděti - dobrou radu obdržeti
Lusky jísti - člověka omezeného rozumu poznati, otevírati - vynalézati
Lvici s mladými viděti - štěstí
Lvy s mladými viděti - do nebezpečí přijíti, s nimi se hráti - nepřátele zase za přátele míti, od nich pronásledován býti - opuštěn býti, zabíti - své nepřátele přemoci, zkroutiti - náruživost se odřeknouti
Lýtka hezká a kulatá míti - štěstí a radost, oteklá, bolavá, hubená míti - nemoc, škoda
Lžíce viděti - jako host pozván býti

M

Magnet - zamilovat se
Mák viděti - netrpělivost, dostati - uspokojen býti
Malíře pracovat viděti - vysokého stáří dosáhnouti
Malomocný - protivenství
Malovat někoho - špatné časy, sebe samého - dlouhý život, též hledání partnera
Mandle jísti, sladké - chválen býti, hořké - kárán býti
Mandlové stromy aneb ovoce viděti - zbohatnouti
Mandlové dřevo - v rozpacích býti o peníze
Manželku svou bíti - sváry manželské
Manželství, je-li dobré - neštěstí, je-li zlé radost
Markytánku viděti, s ní mluviti - vysvobození z velké nouze
Máry viděti - dostaneš dědictví
Máslo míti aneb tlouci jej - pohodlné živobytí, jísti - svár s příbuznými
Maso pěkné viděti - radosti se dožiješ, jísti - do dobrých okolností se dostati, krájet viděti - dědictví
Maso psům házet viděti - opovrženě se s tebou zachází
Maso lidské jísti - opovržen býti, těhotným dobře
Mast dělati - nemoc, z lékárny míti - naděje na uzdravení
Maškarní bál - šibalem býti
Maškaru viděti - šibalství, hádka
Mateřídoušku viděti aneb voněti k ní - starost a zármutek
Matka, s ní mluviti - příjemné poselství, matku viděti, která již zemřela - setkati se s člověkem, který umře, zemříti viděti - dlouhý smutek, vidět se modliti - polepšení ztratiti
Meč - dožíti se cti, rozlámati - zlé znamení, na nebi viděti ohnivý - trest
Med jísti - churavost, též štěstí v obchodu
Medaile když vidíš - záviděti jiným jejich vyznamenání
Medovinu píti - přátelství se Židy
Mech - špatný zdar obchodu
Melouny jísti - nemocným uzdravení, zdravým dobrá naděje, koupiti - nehodnému člověku své přátelství nabízeti
Meruňky jísti a míti - radost a štěstí
Měření vlastního domu a zahrady - proces
Měření těla - smrt
Měsíc když svítí - náchylnost k samotě, krásně když svítí - věrnou láskou budeš obdařen
Měsíc v první čtvrti viděti - rostoucí láska, půlměsíc - nevěrnost, ve vodě viděti - s krásným děvčetem známost učiníš
Měsíc svíticí na tebe do postele - veselých dnů se dočkáš
Měsíc přibývající viděti - smrt velkého pána
Město stavěti - štěstí a veselost, viděti velké, lidnaté - cestu konati
Měšec - dostane se ti brzy štěstí
Měšťanem se státi - nemocným zle, zdravému výlohy
Metlu viděti - mrzutost, nevěra, milenky
Mezka spatřiti - buď na pozoru, máš nepřátele
Míčem házeti - ustavičný svár
Milenka, u ní býti - pokušení
Milovník, u něj býti - velké radosti
Mince míti zlaté - neštěstí, stříbrné - nic dobrého, falešné - posměch
Mincovna, v ní pracovati - štěstí
Mír uzavříti mezi bojujícími - smutná zvěst
Mísu viděti - budeš hostem
Mládenec, od něj býti milována - příjemné časy
Mladým býti - zlo
Mlátit viděti - s nestydatým člověkem něco míti
Mléčná jídla jísti - změna životní situace
Mléko, plná prsa jej míti - u mladých žen obtěžkání, u starých bohatství, v nádobě viděti - své zdraví šetři, píti - spořivost a z ní dobrý zdar, rozlíti - neopatrnost
Mlha, hustá - zamotané věci, ze země vystupovat viděti či z vody - dobrý rybolov
Mlsati - štěstí v obchodě
Mluviti, s člověkem - oblíben býti, se zvířaty - bída, starosti, aniž bys věděl co - pomatenost smyslů
Mlynář - pro velkou spravedlnost ke škodě přijíti
Mlýnské kolo, do něj se dostati - velké nebezpečí
Mnichy viděti - úklady, zpívat slyšeti - někdo z rodiny ti onemocní
Moč - nečistota, pronásledování, zbytečné výlohy
Modliti se - duševní poklid a radost
Mokrým býti - zahanbení
Moly chytati, létat viděti - potutelnost, nástraha
Morek v kostech - štěstí
Moře, do něj spadnouti - neštěstí, škoda, jasné viděti - radost, v něm plavati - nebezpečné podnikání, v něm zahynouti - vlastnímu neštěstí jsi vinen
Mořské ptáky viděti - nebezpečí
Mořskou pannu viděti - pronásledován aneb zrazen býti
Morušový strom - bohatství a úroda
Mosazné věci - šibalství zlých lidí odhalíš
Mosazný plech řezat viděti - s milou známostí se rozejdeš
Most - do cíle dojdeš přes nesnáze
Mosty viděti - tvému podnikání nehrozí nebezpečí, rozbořené - nesnáze, jíti aneb jezditi přes ně - půjdeš na návštěvu
Motýl - nestálost, nevěra, nesnáze
Mouchy bez křídel - radost, štěstí, mouchy létat viděti - štěstí, čest, od nich býti poštípán - budeš ošizen, zabíti - nepřátelství odraziti
Mouku míti - doma štěstí, s moukou pracovati - býti dobrým hospodářem, hospodyní, ve mlýně mlíti - štěstí a bohatství
Mozek jísti - moudré chování
Moždíř - příjemná návštěva, štěstí
Mrákoty, mdloby, přepaden od nich - nemoc bez nebezpečí
Mramor - ztráta přítele, různice
Mravenci - chraň se zahálky
Mrtvým býti - dlouhé živobytí
Mrtev býti a zase obživnouti - čest a vážnost
Mrtvého líbati - nemoc
Mrtvé v rakvi viděti - dobře, líbati - dlouhý život
Mrtvé korunovati - dlouhá nemoc, zase oživnouti viděti - újma, škoda, s nimi jísti - velké hodnosti dosáhneš
Mrtvé pochovávati - drž se svých povinností, na bojišti - do zármutku se dostaneš
Mrtvolu do hrobu spouštět viděti - milujícím brzké rozloučení
Mrtvoly - zpráva od příbuzných
Mrzák - nenadálá pomoc
Mrzutost - nepředvídaná radost, též dobrý zdar v obchodě
Mříže - vysvobození ze smutného stavu
Mše, býti na ní přítomen - nastávající radost
Mučit viděti, sebe nebo jiného - vysvobození od smrti
Muka zkoušeti - velké násilí snášeti
Mušle - smutná zpráva zdaleka
Muž - zdraví a síla, vousatý - zlost
Mýdlo dostati - přátelé tě osvobodí od nesnází, míti - ošizen nebo oklamán budeš - viděti - po kluzkých cestách choditi
Myrta - brzy se zamiluješ nebo provdáš
Myslivec - lehkomyslnost
Myši v pasti chycené - vítězství nad nepřítelem, chytati - předcházet skutkům zlých lidí, pískat slyšeti - před nebezpečím varován býti
Mzdu obdržeti - ztráta
N

Nábřeží viděti - ochrana před nepřítelem
Nádeníky zaměstnávati - dobré řízení míti, propustiti - nebezpečí pro souseda, zaplatiti - náklonnost lidí
Nádhera - snížení výdělku
Nádoby roztlučené viděti - leknutí a hádky, na pití rozbíti - budeš pokárán
Nahého muže viděti - strach a hrůza, je-li hezký - dobrý obchod, hezkou paní nahou viděti - čest a štěstí, je-li stará a škaredá - posměch a neštěstí
Nahý býti - chudoba, bída, běhati nahý - máš falešné přátele, s milou tobě osobou v koupeli býti - zdraví, dobrý prospěch
Najíti něco - neštěstí
Nakupovati - užitek
Napájeti - rozveselení
Nápisy na náhrobcích čísti - smutek
Nápoj, píti dobrý - své zdraví milovati, připravovati - brzká nemoc v rodině
Náprstek nositi - marná snaha
Náramek, obdržíš-li jej darem - budeš milován
Náramky si připínat - tajná láska
Naroditi se - pro muže znamená ztrátu ženy, chudým dobře, živnostníkům špatně
Nářadí stolařské míti - dobrý prospěch a štěstí
Nářadí domácí viděti - štěstí v manželství
Nástroje hudební, hráti na ně aneb viděti na ně hrát - blízkým příbuzným smrt
Natahovati se - smrtelné úzkosti
Natírati něco, černě - nemoc, červeně - radost, bíle - pronásledování
Náušnice, najíti - štěstí a výhra, ztratiti - mrzutost
Návštěva u lékaře - užitek
Návštěvu dostati - tvé štěstí roste
Návštěvy dělati - hádku začíti
Nebe, jasné viděti - mnoho radosti, červené - mnoho rozepří, zamračené - mrzutost, květinami poseté - pravda zvítězí, slunce na nebi viděti - vysvětlení záhady, do nebe vejíti - Bůh vyslyší tvé prosby, na nebi mnoho mraků viděti - nestálost
Nebesa v ohni viděti - pronásledování, chudoba, nesnáze
Neduživým býti - od nemoci pokoj
Neduživé viděti - nemoc a starost
Nehty na prstech růst viděti - dosáhneš vysokého stáří, na rukou a nohou dlouhé míti - velký zisk, krátké míti - smutek
Nemoc hlavy aneb krku - oteklinu dostati
Nemocnice - dobré živobytí
Nemocné navštíviti - dobrý skutek, těšiti - vyslyšení prosby, ošetřovati - štěstí a radost
Nemocným býti - zármutek, dojetí
Nepřátele míti - svým chováním pohoršíš společnost, s nimi mluviti - pozor na možnou škodu
Nepřítel, kterého obzvláště nenávidíš - trápení, neštěstí
Nestvůru viděti - trápení, zmaření nadějí
Neštovice dostati - podvodem zbohatneš, máš-li již neštovice - dostaneš peníze
Netopýr - nejistý výsledek v počínání, nemocnému uzdravení
Nevěstka aneb prostitutka - špatná společnost tě čeká, též hanba
Nevěstu viděti - dobrý obchod, blízká svatba
Nevinnost ztratiti - hanba
Nevlastní rodiče viděti - neštěstí a překážky ve všem
Neznámé viděti - štěstí
Němé viděti - čest, důstojnost
Němým býti - ponížení
Nitě - vystěhování, zamotati - dobře hlídej své tajemství
Noc, v noci choditi - zastavení obchodu, když se ti zdá, že spíš, tak tě čeká nemoc
Noční ptáky viděti - před započetím podnikání vše dobře rozvaž
Noční sovu letět viděti - zmatek v domácnosti, na domě houkat slyšeti - zlé znamení, viděti v klidu - spolčení s falešníky
Noční čepec nasaditi - pro svobodné brzké vdavky, pro ženaté nebezpečí dostat se pod pantofel
Nohy, máš-li jich mnoho - pro obchodníky štěstí, pro jiné nemoc nohou, jsou-li oteklé - budeš šťastný a bohatý celý život, zlomíš-li si nohu - ztráta, odklad cesty, jsou-li nohy ze dřeva - neštěstí, jsi-li do nohy kousnut - žárlivost, nohy useknouti - hanba a posměch, nohy míti lehké - přátelství, zdar v obchodě, bolavé - přátelé tě zrazují, silné - štěstí a zdraví, nečisté - zlá nemoc, umývati - čistotná domácnost, nohy čtyři míti - pronásledování ti hrozí, někomu nohy líbati - budeš pokořen, když ti někdo nohu uřízne - ztráta dobrého přítele, nohy viděti někomu uříznout - bída a nouze
Nos velký míti - spokojenost, rozdvojený viděti - různice, bolavý míti - lidem se ošklivíš, zacpaný míti - neštěstí, jsi-li do něj štípnutý - trest musíš vytrpěti
Notáře přicházejícího viděti - důležité noviny, psát viděti - podíl na dědictví, s ním něco projednávati - brzký sňatek
Nouze - čím větší je, tím více radosti užiješ
Novinku slyšeti - stane se opak tvého snu
Noviny čísti - posměch
Nudle - návštěva
Nulu ( číslo ) viděti - vážnost a jmění
Nůž viděti - pozvání do společnosti, odložiti - výstraha, brousiti - čekají tě rozepře, míti - pronásledování, též chudoba, s ním řezati - nestálost v zaměstnání, s ním se pořezati - posměch
Nůžky - užitek, dobrý obchod, často též pomluva

O

Obědvati - neštěstí, ve společnosti - škodlivá marnotratnost
Oběsit viděti - zlých dnů se dočkati
Oběšen býti - nemáš žádné štěstí
Obchod vlastniti - nenadálé štěstí, přízeň velkých osobností
Obilí domů voziti - dědictví, obilí kositi - zisk a užitek, mnoho viděti - bohatství, hojnost, málo - chudoba, nedostatek, v klasech - štěstí, výhra
Obličej viděti hezký - do smrti daleko, hezké živobytí, škaredý - nepřátelství, smrt, krásný ve vodě viděti - čest a dlouhý život, obličej bez nosu - smrt
Oblohu jasnou viděti - štěstí, tmavou - smutek
Obočí husté - štěstí ( v lásce ), řídké - ztráta, černé viděti - očekávání se ti vyplní, též zdraví
Obojek míti aneb viděti - štěstí a zdar
Obraz, maluješ-li - kdo se učí, tomu dobře, darovati svůj vlastní - mrzutost, když vidíš vlastní - nestálost, hezkého děvčete - staneš se brzy ženichem, též hezké děti, obdržíš-li obraz darem - velká radost
Obrazy - dlouhé živobytí
Obruč na sud pobíjeti - přistoupíš k novému spolku
Obry viděti - dědictví, úspěch
Obydlí prohlížeti - v krátkém čase budeš mít dobré přátele
Obžalovati někoho - nepřátelství jiných, svou manželku - špatná zpráva
Ocas - soužení, když je dlouhý, koňský - pomoc od přítele, když je krátký - opuštěnost
Ocel - odháníš tajemnou věc
Ocet rozlíti - budeš špatně přivítán
Očarovati někoho - velká smělost, očarován býti - špatný obchod
Oči zavřené - zjistíš, že jsi byl oklamán
Očistec - hříchy páchati
Oční lékař - chyba se zase napraví
Oční víčka, jsou -li hezká a velká - vážnost, malá a zavřená - budeš opovrhován
Odpustky obdržeti - žaloba
Oheň viděti - s láskou lnouti ke své rodině, uhasiti - jedno řízení zastaviti - do ohně padnouti - velká škoda, přes oheň skákati - z mrzutostí se dostaneš
Oheň v kamnech viděti - dostaneš děti, uhasnouti jej viděti - nemocným smrt
Ohniště viděti - starati se o domácnost, před ním státi - brzký sňatek, šťastné manželství vdaným a ženatým
Ohnivé znamení na nebi - drahota, válka, nebezpečí
Okno, otevřené - štěstí a spokojenost, zavřené - tvrdé pronásledování, oknem prolézati - hádka, protivenství
Oko, černé - bída, modré - radost
Okovy viděti aneb míti - dlouhé uvěznění
Okraden býti - nevěra přátel
Okrasu míti na sobě - lakota
Olej do nádoby chytati - užitek, dobrý obchod, olejem býti politý - dobře, viděti rozlitý - ztráta, někomu dáti - zle, tlačit viděti - všelijaké pokušení, používati - stálé zdraví, páliti - marné namáhání
Olivový strom - brzký sňatek
Olivy jísti - mlsnost
Oloupen býti na cestě - ztráta příbuzného
Olovo - neustálé překážky a dlouhá nemoc
Oltář - útěcha a rozkoš, když je rozházený - trápení a velká starost
Opata viděti v taláru - mrzutost
Opice viděti - pochlebníci tě ošidí, mluvit slyšeti - svedení, zabíti - nepřítele přemoci, vidíš-li je tančit - mnoho rozkoší
Opilým býti - tvé jmění se zvětší, jsi-li opilý, aniž bys něco pil - zlé znamení
Opisovati - hanba
Oplatky jísti - hádka, viděti - brzy obdržíš očekávanou zprávu
Opuštěn býti - truchlivost
Orati - navrácení ženy a dítek domů, též dobrý obchod
Orel, když ho máš na hlavě - brzká smrt
Orly létat vysoko v povětří viděti - bohatství, štěstí v lásce
Ořechový louskáček v ruce míti - o něčem přemýšleti
Ořechy na stromech viděti - naděje na dobrý výsledek, tlouci - hodně radostí, loupati - dobrou stránku svého blízkého odhalíš, jísti - dlouhá chvíle, rozšlápnouti - promrhání jmění Osení žluté, bez klasů - nedodržení předsevzetí, pěkně zelené - velká naděje na brzký výsledek
Osla viděti - třenice, koupiti - šetrnost, na něm jezditi - k výsledku dojdeš pomalu, koupit viděti - brzké nesnáze, krmiti - dobrem se odvděčíš tomu, kdo si to nezaslouží
Oslí uši míti - poroba
Osočování - pozbytí vážnosti
Ostrov viděti - samota, na něm býti - obdržíš nějaký úřad
Ostruhy nositi - marnivost
Osypky na těle míti - nemocemi trápení
Oštěp aneb kopí viděti - nenávist a nepřátelství
Otec, jej mrtví mrtvého viděti - velmi zle, otcem se státi - dobrých časů se dočkati, otcem býti mnoha dětí - přibývání starostí
Otroky viděti - starost, bída
Otvory ve zdi - dobrá nálada
Otýpku nositi neb viděti - lživá zpráva
Ovce pásti - štěstí, jmění, když jsou bílé - věrné přátele míti, trkati se viděti - namáhání, nemoc, velké stádo viděti - spokojenost se současným stavem, ovce stříhati - velký zisk, zabíjet viděti - bezcitnost, mladé dovádět viděti - ve společnosti zábavným býti
Ovčáka, pastevce viděti - příjemné setkání
Ovoce na stromech viděti - dobré znamení, jísti - veselí se oddávati, česati - hodné sousedy dostaneš, v koších uložené viděti - dobrý zdar
Ovoce spadané - nehoda
Ozbrojiti se - budeš mít nepřátele
Ozdobu viděti - rodičům smrt

P

Padati z výšky - ztráta cti a jmění, do propasti - od zlých lidí pronásledován
Padnouti a hned zase vstávati - vážnost, čest, do příkopu - do špatné pověsti se dostati
Padnouti přes něco - něco se dozvíš, a něco rozbíti - velký odpor proti tobě
Pacholek - ošizení
Pachtýř - šťastné postavení
Palác, v něm přebývati - do přízně se dostati, viděti - nepřízeň
Palec - překážka ve tvém zaměstnání
Palma - vyznamenání ve společnosti
Pánev, vidíš-li mosaznou nebo měděnou - věrnost, když jíš z pánve - nestálost v lásce, máš-li stříbrnou nebo zlatou - za manželku si vezmeš vlastní služku
Pannou zůstati - odřeknutí, pannu za manželku obdržeti - dobré hospodářství
Panoš - důvěra v sebe samotného
Panovati - nemocným smrt, chudým málo platné práce, bohatým pak štěstí
Pantofle - pokoj, spokojenost, zámožnost
Papeže viděti aneb s ním mluviti - dobrá mysl a štěstí
Papír viděti - nevinu dokázati, popsaný - pronásledování, pomalovaný - klam
Papír roztrhati - rozzloben býti, stříhati - starosti o budoucnost, pomalovati - zbytečné mrhání časem
Papouška viděti - očerněn býti, mluvit ho slyšeti - protivné tlachání budeš poslouchati, krmiti - tlachnu za ženu dostaneš
Paprika - mrzutost
Paráda - výlohy
Parohy viděti - pro ženaté a vdané není dobře
Pásek, pentle na čelo - marnivost
Past - jistota
Pastvu a dobytek na ní viděti - nebezpečí
Pastýř se stádem - přibývání jmění
Pastýře viděti samotného - v přátelství zůstati
Pata u nohy, je-li bolavá - pro každého neštěstí
Páv s roztaženým ocasem - od lesku se nechat zaslepit, křičet ho slyšeti - zajistíš si dobrou pověst
Pavouky viděti v pavučinách - pilnost a povzbuzení, též peníze dostati
Péci chléb - dobrá zpráva na cestě, koláče péci - čestné postavení
Pečeni jísti aneb viděti - dobré pořízení a veselé období
Pečetit psaní - mnoho řízení míti
Pěchotu viděti - drahota
Pekař aneb krám pekařský - v dobrou budoucnost můžeš doufati, též však osobu mlsnou za ženu můžeš dostati
Peklo viděti - změna v životních okolnostech, býti v něm - od nepřátel sužován býti, z pekla vysvobozen býti - vysvobození z nebezpečí
Pelyněk jísti - bolestí trpěti, po nich však následuje radost
Peníze počítati - lakota, obdržeti - jsi málo váženým, chudému darovati - odplata, viděti aneb vzíti - radost, veselí přijímati mnoho - ztráta, najíti - štěstí ve hře, ztratiti - do zlých okolností přijíti
Peníze falešné dělati - hanba, hádka, bída
Pěnu viděti - po slávě bažiti, u úst míti - marnivost
Pentle - štěstí a spokojenost
Pepř - potupné nakládání s tebou
Perník - nevinná radost
Perlička ( slepice ) - zábava
Perly - zármutek, strasti, osamělost, drahota
Peří bílé viděti - očištění od falešného podezření, létat viděti - daremně očekávané štěstí, peří černé - dlouho trvající starost
Peřiny na slunci sušiti - dostatek v domě, když na ně prší - hýřivost
Pes myslivecký - cizí statek dostati
Pěst - hádka
Petržel - vnitřní klid
Pevnost - dobrá zpráva
Piano hrát slyšeti aneb sám na něm hráti - šťastné manželství
Pijavice - lichva, zištnost
Pilulky bráti - zdraví
Pilník obdržeti - výstraha
Písař, s ním do rozepře se dostati - do zapletených záležitostí se dostati
Písně zpívati - tělesné trápení
Písek - nejistota
Píšťalu míti - mnoho překážek
Pistole - udatnost
Pískat slyšeti - někým býti varován
Píti ze skleněné nádoby - vyzrazení tajemství, teplou vodu - špatný obchod
Pivo, je-li čisté a ve sklenici - veselost, je-li kalné - brzká nemoc a truchlivost, když piješ dobré - stálé zdraví
Pivoňka - štěstí v lásce
Plachty odvazovati aneb natahovati - příznivé okolnosti
Plakati - zármutek, potom útěcha
Plamen plápolavý - bohatství, když se ale uhasí - chudoba
Plášť nový obléknouti - konec starostí, ztratiti - do nouze přijíti, roztrhati - rozloučení
Platiti - chudoba
Plátno - zámožnost
Plavčíka viděti - do sváru přijíti
Plech - zdraví, černý - nemoc
Ples, jsi-li na něm přítomen - dědictví a štěstí
Plésti punčochy - starosti, protivenství
Plíce raněné - hrozí ti nebezpečí
Plot, u něj státi - překážky, přeskočiti - odstranění překážek, osobu za plotem stát viděti - varuj se skrytých naslouchačů
Pluh míti aneb viděti - poctěn býti
Plukovníka v uniformě viděti - poctěn býti
Pochodeň nositi - jsi milován, hořet viděti - manželský svár
Pochodeň viděti - starost, zármutek
Pochovati, když tě zaživa pochovají - dostaneš se do nebezpečí, mrtvého - dlouhé živobytí
Počítati a nepřijíti ke konci - obžaloba
Počty psáti - dobré účty
Podkovu najíti - protivenství ujdeš, viděti - musíš se znovu na cestu vydati
Podlaha, vykládaná - veselost a truchlivost se střídá
Podvazek najíti - štěstí v lásce
Podvazky - churavost
Podzemní chodby viděti - budeš muset podniknout cestu přes moře
Poháněn býti - svár v domácnosti
Pohár, když z něj piješ - dobré časy tě čekají, máš-li ze stříbra - zisk
Pohřeb tvého známého či příbuzného - dobrý sňatek, pohřeb cizince - nemoc, smrt
Pokálen býti - mluví se o tobě špatně, jsi-li pokálen a očistíš-li se - vyvázneš z nebezpečí
Poklad najíti - šťastný býti, kopati - nepředložená pomsta
Pokladna - dluhy
Pokoj s obrazy - ještě více žádostí míti, pokoj krásně osvětlený - velkým slavnostem býti přítomen
Pokutu peněžitou dostati - výhra a čest
Pole v květnu - tvé přání se vyplní, běžíš-li po poli - brzká zpráva, pole bouřkou a krupobitím poškozené - spekulace, orati po deštivém počasí - starost a mrzutost
Polévku jísti - nemocným uzdravení, zamilovaným zasnoubení, obchodníkům úspěch, též však od trapností býti osvobozen
Políbení aneb hubičku nabízeti - s prosbou budeš zamítnut, obdržeti - vážnosti požívati
Policii viděti - starost a trest
Polštář - skryté slzy
Pomeranče - trápení a nouze
Pometlo - nesváry v domě, jedeš-li na něm - budeš se trápiti zbytečnými vrtochy
Pomocnici ku porodu ( porodní babku ) viděti - prozrazení tajemství
Pomník sobě postavit viděti - opovrhuje se tebou
Pomsta - dlouhá pře
Ponocného viděti - vylekati se požárem
Popel - budeš trpce oklamán a velmi ukřivděn
Poplivati - ztráta vážnosti
Popraviště - cti a vážnosti dosáhnouti
Porcelán - zámožnost
Porod šťastný, býti při něm - štěstí a radost, obtížný porod - bolest a zármutek, porodit chlapce - štěstí v obchodě, děvče - bolestné zkušenosti
Porodit viděti - do nesnází přijíti
Posměch - veselost, dělati si z někoho - mrzutosti
Postel, ležíš-li sám v ní - nebezpečí, nese-li ji někdo - přijdeš o půjčené peníze, vstáváš-li z ní - nemocný se uzdraví, je-li postel pěkná - štěstí, nečistá - hádky
Pošta - nemocným dobře, zdravým nepříjemně
Poštovní vůz - cestu konati
Pot - nemoc
Potkany viděti - nepokojné noci tě čekají, chytiti - konec pře
Potkati dobrého známého - dobře, nepřítele - zle
Potok, teče-li do tvého domu - zvětšení bohatství, potok silně rozvodněný - přírůstek, ale brzy i úbytek zisku, plný červené vody - bohatství a štěstí
Potopa - neštěstí, ztráta v obchodě
Potopiti se nebo něco - nemoc
Poupě - radost
Poušť, putovati v ní - velká nouze tě čeká
Poustevna, v ní býti - lásku k lidem ztratiti
Poustevníka viděti - s pokrytci jednati
Pouta aneb okovy viděti - zajetí, jimi býti připoután - zastavení
Poutníkem býti - zatvrzelost, poutníka viděti - zprávy z dalekých zemí
Pouzdro - tobě ukradenou věc zase obdržíš
Povodeň - bída
Povyk - dobrá zpráva
Pozdravit známé - dobře
Pozdraven od někoho býti - zle
Pozlacené věci nositi - čest a zisk
Prach střelný - přemýšleti
Práci konati - nepřátelství, též dobrý obchod
Prádlo - zlé pomluvy, klepy, pověsiti - konec obav
Pramen, něho píti - uzdravení, v něm se koupati - očistění od falešného podezření, vidět v krásné krajině - naděje
Pranýř - chudým užitek
Prapor - nesnáze a žalosti, černý - nepřítele míti, nositi - vážnost
Prase viděti - mnoho radosti, krmiti - hospodářem býti, v bahně se válet viděti - odříci se hýřivý život
Právo hájiti - vážnost
Prkna řezati - svatba
Probodnutí - štěstí
Probuditi se časně ráno - budeš bohatý
Proces s někým - udobření s nemocným přítelem
Prodávati něco - důležitou známost započíti
Prohledán býti - nemilé výlohy
Procházka, býti na ní sám - pokoj, dva milující na procházce - nestálé štěstí
Proklatý býti aneb sám probodnout někoho - nemoc a starosti
Prorokovati - tajemství
Prositi - chudoba, prosbu odepříti - štěstí, vyplniti - neštěstí
Prostěradlo - těžká nemoc
Provaz plést viděti - ohrožení zámožnosti, po provaze se dolů spouštěti - nebezpečné počínání
Provazy míti aneb viděti - zrada tvého známého
Prsa hezká ženská viděti - stálost v lásce, míti obrovská - ke cti a jmění přijíti, obnažiti - stud ztratiti, viděti obrovská prsa - mnoho štěstí v lásce, avšak když se to ženě zdá - smrt manžela, nemluvňátko u prsu míti - radosti v manželství
Prsa plná mléka - u svobodných brzká svatba, u vdaných brzké těhotenství nebo porod, u starých lidí to znamená bohatství aneb výhru pro děti
Prsa scvrklá viděti - bída a nouze, též smrt dítěte
Prskavky - na ples býti pozván
Prsten - láska, darem dostati - pokoj, ze zlata aneb s drahokamy viděti - svatba, křtiny, koupiti - zamilovati se, na prst navléknouti - zasnoubení, ztratiti - rozloučení po zásnubách, najíti - mnoho štěstí
Prsteny viděti - nestálost
Prsty hezké míti - vážnost
Pršet viděti - dobré žně
Průčelí u domu hořet viděti - smrt dětem, ztráta majetku
Průjem míti - starost, trápení
Přátelství - smutek
Přehlídka vojenská - strasti a nemoc
Přepaden býti - vysvobození z nebezpečí
Přeslička - před určitou osobou se chraň
Převrhnouti se s vozem - pro kupce a boháče škoda
Příkop, přes něj přeskočiti - budeš od jiných zrazen
Příkopy, v nich býti - štěstí v lásce
Přísahati sám aneb slyšeti - smutek, zlé zprávy
Přísahu složit k dokázání svého postoje - nenadálé dědictví
Přístav u moře viděti - dobré zprávy, u jezera - čest a vážnost
Přísti len aneb konopí - dobrou hospodyni dostati
Přízi smotávati - skoupým se státi, viděti aneb míti - tajné pletichy proti tobě
Psa viděti - mrzutosti, černého - zrada přátel, bílého - učiníš příjemnou známost, zdivočelého - posměch, kousavého - osočování od zlého člověka, hráti si se psem - ztráta času, pokousán býti od psa - zlé znamení
Psaní obdržeti a čísti - splnění tvých žádostí
Psáti špatně - lstivé jednání, dobře - pochválen budeš
Psí štěkot - od zlých lidí osočení
Pstruhy v čistém potoku neb rybníku viděti - štěstí, loviti - výhra
Pšenici viděti - pilnost a vytrvalost
Ptačí hnízda najíti - velké radosti se dožiješ, vajíčka z nich vybírati - starost v domácnosti
Ptáky sedět viděti o samotě - zármutek, létat viděti - starost, ptáky bez peří viděti - lítost, starost, jak se perou viděti - do pokušení přijíti, mořské viděti - nebezpečné cestování
Pudl - věrnost
Pudr koupiti - marnotratnost
Půjčiti někomu něco - nevděk
Půjčovna - bloudění
Pumpa - příjemné překvapení
Punčochy, obyčejné - ne docela zle, hedvábné - ztráta jmění, roztrhané - pomíjející štěstí
Puška, z ní stříleti - čeká tě lehkomyslnost, viděti - dobrý rozmar, obdržeti - čest
Pysky červené - dobře se starati o vzdálené příbuzné
Pytel těžký nositi - strastiplné časy, viděti - ošizen býti
Pytle mnoho na voze - dobrý obchod, když je někdo nosí - velké vydání
Pytlák - štěstí na cestách
Pytlík s penězi najíti - nic nevyhraješR

Rabína viděti aneb s ním mluviti - štěstí
Radnice - skrze škodu moudrým se státi
Radní pány viděti - osvobození od nesnází
Radovati se - bolest a zármutek
Radu udělovati - loučení s přítelem, přijímati - oklamán býti
Ráj - spokojenost v životě
Raka viděti - zdar započatému dílu, jísti - dobré okolnosti
Rakev viděti s umrlcem - brzká smrt, prázdnou - brzké uzdravení nemocného
Rákosí ve vodě viděti - vrtkavého mínění býti
Ramena - milost, bohatství, když je jich více - protivenství
Rameno useknuté nebo uříznuté na pravé straně - přítel nebo příbuzný muž umře, stane-li se to levé straně - zemře příbuzná žena, rameno přelomené - neštěstí a protivenství
Rameny krčit - váhavost
Rampouchy na střeše viděti - lásky obapolné přibývá
Ranec svazovati - budeš konat cestu
Rány obvazovati - nevděkem budeš odměněn, na jedné ruce míti - dluhy
Ratolest zelenou viděti - štěstí, suchou - neštěstí
Relikvie - velké ztráty
Révu ( hrozny ) viděti - domácím hospodářům zisk, hospodyním škoda
Rodiče a prarodiče viděti - obnovení dřívějších slibů, zemřelé viděti - dobré zprávy z rodiny
Rolníka potkati - štěstí
Rouhání - radost
Rovinu aneb pláň viděti - štěstí a veselost
Rozepře - přátelství bude vždy trvati
Rozinky - trápení a starost
Rozkaz - dobrá služba
Rozmarýn - dobrá pověst
Rozpaky - dosáhneš zamýšleného cíle
Rozvaliny - dlouhé stáří
Rtuť - poznáš větroplacha
Ruce - trápení, starost, uříznuté nebo spálené míti - neštěstí, nevěra přátel, krásné a silné míti nebo viděti - uzavřeš dobrou obchodní smlouvu, chlupaté - neštěstí, ztratiti pravou ruku - smrt tvého otce, ztratiti levou ruku - smrt matky, ruce umývati - vážnost míti, poraněné viděti - škoda, oteklé míti - nesvornost
Ručník - porod
Rukavice oblékati - radost, ztratiti - svár a rozepře
Rukávník nositi aneb viděti - zlé časy
Rukávy široké míti - velká známost
Rukojmí - dobře
Rum píti - všelijaké věci prováděti
Rusalku viděti - zamilovati se
Růže kvetoucí - radost a veselí, krásně červené - potěšení, obdržeti - v dobré paměti u někoho býti
Růžovou kytku svázati - brzký sňatek
Růžová poupata viděti - nalezneš opět milou věc
Rybíz jísti - dobře
Rybník - košem dostaneš, kalný - bolest, klidný a průhledný - pokoj
Ryby chytati - ošizen a oklamán býti, vidět prodávati - nečisté přátele, nasolené jísti - utrpení a starost, chytati v jezeře - nedbalost, leklé viděti - mrzutosti se dověděti, viděti ošklivé a různě zbarvené - pronásledování, nemoc
Rychtáře viděti - strach, rychtářem býti - mrzutosti
Rytíř - velké cti dosáhneš
Rýži jísti - přírůstek jmění
Řády viděti aneb nositi - dobrou službu obdržíš
Řeč, když někdo zlou drží - nepříjemnost z neopatrnosti
Ředkev loupati - posměch
Řeku čistou viděti - čisté úmysly míti, kalnou a nepokojnou - máš něco zlého v úmyslu
Řepu viděti - rodinné štěstí, cukrovku na poli - dobrý zdar v podnikání
Řepné pole - velké jmění
Řetěz na krku nositi zlatý - poctěn býti
Řezníka viděti - sám sebe poraniti aneb od jiného poraněn býti
Říditi něco - utrpíš ztrátu
 
S

Sádlo nebo špek jísti - spokojenost, viděti - po nebezpečné cestě choditi, krájeti a vyškvařovati - starost o budoucnost
Safír - nemile zdržován býti
Salát, sázeti - k něčemu se odvážiti, jísti - lehkovážnost, čistiti a práti - dobrou hospodyní se státi
Sál zasedací viděti - pronásledování
Samet - vážnost a majetek
Sáňky - užitek, veselí
Sardele jísti - trvalé štěstí
Sázeti - zdraví, zámožnost
Sázku udělati - lehkomyslnost
Sbírat housenky - výhra
Sedmikráska - zasnoubení, povyražení
Sekat trávu zelenou - dobré časy, suchou - drahota a nemoc
Sekera - nebezpečí života
Selátko krmiti - chraň se před kejklíři
Seno, pěkné a voňavé - vážné události, viděti obyčejné - není dobře, zatuchlé - zlé pořízení
Shnilé věci viděti - nedostatek a nouze
Shýbati se - ponížení a škoda
Schody viděti - radosti se dožíti, na ně vystupovati - neštěstí, starost
Silnici dlouhou uprostřed krásných domů viděti - něčím příjemným budeš překvapen
Sítě, na lov s nimi jíti - šťastné řízení
Síto - s nějakou prosbou neuspěješ
Skákati - starost a zármutek
Skály - velké úmysly, ale též nepřízeň všeho druhu
Sklad zbraní - nepokoj a válka
Sklenici vodou naplniti - zdraví
Sklep - nemoc, do sklepa jíti - jistota před nepřítelem
Skopec - užitek
Skořice - přátele v cizině míti
Skříň, něco do ní uložiti - v něčem se omeziti, skříň - útraty
Skřivánka viděti aneb slyšeti - brzké povýšení
Sladké věci jísti - ošizen budeš
Sláma roztroušená - nedostatek, bída, na slámě spáti - neštěstí, chudoba
Slaměnou střechu viděti - neštěstí a chudoba
Slavík - štěstí
Slavnosti býti přítomen - starost a nouze
Slávu si vydobýti - s úřady mít co činiti
Slepec, když jej vezeš - budeš mít příležitost, když vidíš slepého - překážka
Slepici hezkou velkou viděti - štěstí v lásce, s kuřátkama - mnoho dětí, vejce snášet viděti - poklid, spokojenost
Slib učiniti - ke své povinnosti se vrátiti
Slívy jísti aneb viděti - mrzutosti a špatné časy
Slona viděti - velké plány, na něm jezditi - odměna větší než zásluhy
Sloupová chodba - čest a bohatství
Sloupy padat viděti - smrt
Sluch ztratiti - neopatrnost
Slunce vycházející viděti - dobré návěští, zapadající - škoda, když krásně do místnosti svítí - užitek, prospěch, slunce a měsíc spolu viděti - svár a vojna, na zem sestupovat viděti - škodlivá lichva, nebezpečí ohně
Slunce zatmění viděti - budeš osočen a získáš špatnou pověst
Slunečnici viděti - tvá horoucí láska zůstane bez odměny
Službu obdržeti - neštěstí v domě
Služebníků mnoho - nemoc
Slzy - důstojnost, nenadálá radost
Smetana - štěstí
Smích - brzký úpadek, v něm přetržen býti - blízká nehoda
Smíření - dlouho trvající nemoc
Smrk - klam
Smrt viděti - dlouhé živobytí
Smuteční hudba - bída
Smuteční vrba - smutek nositi
Smutek nositi - vážnosti požívati
Smutným býti, ač nevíš proč - velmi zle
Snář, vykládačku snů o radu žádati - oklamán býti
Sněhové laviny padat viděti - zármutek
Sněhové koule - uškození
Sníh padat viděti - dobrou úmluvu s někým udělati, ve sněhu šlapati - nepříjemnost
Snopy - pokoření nepřítele
Sňatek manželský uzavříti - truchlivost, nemoc, s pannou uzavříti - štěstí a čest, s ženou - užitek a prospěch, se sestrou - neštěstí, nebezpečí
Soboly chytati - neštěstí
Sochu viděti - rozpaky
Sokola létat viděti - oklamán budeš
Souboj míti s někým - roztržka mezi přáteli, býti na něj někým vyzván - nebezpečí života
Soud, před porotou státi - hledáš své právo
Soudce - výlohy
Souseda nebo sousedku viděti - nebezpečí
Soužení míti - tělesnou sílu ztratiti
Sovy viděti - nespokojenost, úmrtí
Spáleniště - nenapravitelné chyby udělati
Spáti u milence nebo milenky - se starostmi spojené radosti
Spěch - nepokoj
Spiknutí okrýti - dobrou službu dostaneš
Spisy obdržeti - proces míti
Společnost, v ní býti - s hrdopychy a nejapnými osobami se stýkati
Srdce zarmoucené míti - nemoc, krvácet viděti - někoho na cti uraženého spatřiti
Srnku skákat viděti - povyražení ve společnosti
Srp - zisk
Stany vojenské viděti - brzká hádka nebo vojna
Starým býti - svoboda
Staré lidi s šedivými vlasy - mnoho štěstí
Starosti - radost
Stáří, ctíš-li - tobě požehnání
Statek krásný míti - spokojenost
Stádo dobytka - zámožnost
Stehlíka zpívat slyšeti - pozvání
Stehna veliká a silná - zdraví, úspěšné děti
Stín viděti - změna
Stodolu s obilím - dobrý sňatek nebo bohaté dědictví
Straku viděti - podvod
Strašidla, mnoho viděti - bída a nouze
Strašidlo viděti - štěstí a radost
Stráž viděti - protivenství, nedůvěru míti
Strom, je-li bez květu - tvá záležitost se ukončí, plný ovoce - zisk, když ho blesk rozpoltí - dva milující budou odloučeni
Strom, lezeš-li na něj - čest, spadneš-li dolů - nebezpečí života
Stromy vysoké a zelené - jmění bude přibývati, když se kácejí - neštěstí
Struhadlo - drsnou odpověď dostaneš
Strupy míti aneb dostati - špatným býti
Strýčka viděti - sváry v rodině
Střechu viděti - dostane se ti cti
Střepy - k veselé slavnosti přijíti
Střeva viděti - radost a láska
Střevíce dostati nové - své přátele přemoci, spraviti - pokoj, obouvati staré - ošizení, dělati - řemeslníkům štěstí, boháčům ztráta, nové obouvati - spokojenost, úzké obouvati - nemilosrdné utlačování, roztrhané - chudoba, chudému darovati - dobrý skutek, koupiti - něco nepředloženého udělati, míru si nechat vzíti na střevíce - pro svůj obchod něco podnikneš, dřeváky nositi - starost o zdraví
Stříbrné nářadí míti - v dobrých okolnostech býti, koupiti - velkých převratů se dožíti, prodávati - naděje na dobrý obchod
Stříbrnou šňůru viděti - čest a rozvážnost
Stříbro - výhružky od falešných přátel
Stříkačku ( hasící ) viděti - končící milování, postříkán býti - zvědavost
Stříleti - velmi dobře
Střízlíka viděti - pyšného poznati
Studna - štěstí, když z ní voda přetéká - velká ztráta, do ní spadnouti - úzkostlivé časy, pro dívky a chlapce dobré zásnuby
Studnu na hradě viděti - chudým dobře, bohatým zle
Studovati - radost a spokojenost
Stůl, u něho seděti - radosti se dočkati
Styděti se za něco - čest
Sud viděti bez dna - marné namáhání, před sebou váleti - dostaneš dobrou práci
Sudy - rozšiřující se majetek
Sukno - čím jemnější, tím lépe, když je bílé - bohatému mrzutost, chudému příjemně, ženám strach
Sůl - snášenlivost, rozsypati - mrzutost, o soli všeobecně když se ti zdá - kvůli smutné zprávě plakati
Supa viděti - zlá nemoc, přemoci - štěstí, vítězství nad nepřáteli, zdraví
Sužován býti - hádka s domácími osobami
Svatbu viděti - nemoc, míti - radovánkám jsi nakloněn, při svatbě přítomen býti - nové příbuzné dostati, také brzká nemoc
Svaté viděti a s nimi rozmlouvati - velký svátek
Svázaného sebe sama viděti - překážky
Svazek klíčů - jsi podporován nebo někoho podporuješ
Svět viděti - strach a nouze
Světlo zhasnouti - něco zlého zamýšleti, nositi od a od větru když zhaslo - náhlá smrt, udělati - láska k práci, viděti světlo v lucerně - radost, rozsvítiti - radosti se dožíti, viděti tmavé - nemocen býti
Svíčky jasně hořet viděti - na veselý ples budeš pozván, zhasnouti - nějakou známost zase opustiti, svíčky dělat viděti - přičinlivost, bílé hořet viděti - milován býti
Svobodný stav - žalost, svobodným - stav manželský
Svobodným býti - radost
Svrbení kůže - uděláš chybu
Sypací hodiny - nemoc aneb smrt
Sýr jísti - zdraví, zisk, krájet viděti - lékařskou operaci přežíti
Šachy hráti - hádka
Šálek, u něj píti - štěstí v lásce, rozbíti - nešťastné počínání, koupiti a darovati - uvítán býti
Šaška viděti - nuda
Šaty žluté - faleš, černé - do zármutku přijíti, zelené - splnění očekávaného, práti - spořivost, strakaté - bláznovství, roztrhati - zlu jsi nakloněn, zlatem vyšívané - štěstí a čest, nové míti - zisk, dobrý obchod, červené - hrdost
Šavle, s ní zacházeti - štěstí a vyznamenání, poraněn býti - starosti míti
Šermířský mistr - nepřátelství
Šermovati - šťastné dokončení záležitosti
Šestinedělka - smrt
Ševce viděti - velké výlohy
Ševcovské nářadí - užitek a zisk
Šibenici, na ni odsouzen býti - velké cti dosáhnouti, jiného na ní vidět viseti - škoda, ztráta, někoho na šibenici odsouditi - na tu samou osobu zlost míti, viděti - falešné přátele míti
Šíleným býti - u svobodných a vdov brzká svatba, u jiných dlouhý život, štěstí
Šíp, s ním stříleti - sám sebe do neštěstí uvrhnouti
Šípy viděti - roztržky, zamilovati se, vystříleti - učiniti vyznání lásky
Šípky jísti - zůstaneš starým mládencem neb pannou
Škola, v ní býti - něčeho nepříjemného se dočkati
Školáky viděti - oklamán býti, navštíviti - úslužným býti, školu naplněnou dětmi - mnoho starostí míti, děti do školy voditi - s pozorností o svou rodinu pečovati
Škraboška - tanec
Šněrovačku obléci - skrze marnivost připravené neštěstí
Šněrovací boty - ulehčení
Šněrovadlo - dobrý trh, výnosné zaměstnání
Šňůru zlatou míti - znamenité polepšení svého stavu
Šňůry zamotané viděti - do zapletených různic se dostati
Šňůry zapletené rozmotati - nejisté věci odkrýti
Špačka míti, chytiti, viděti - do nepříjemností se dostati
Špalek, o něj se uhoditi - býti uražen, dříví na něm štípati - pořádek
Špehoun - opovrženíhodnou službu konati
Špendlík v ruce míti nebo zvednouti - žárlivost, spor
Šroub viděti - od jiných uštván býti
Šťávu chutnou užívati - uzdravení, vytlačiti - starost o budoucnost, nemocnému podati - nadržován býti
Štěnice viděti - dlouhá chvíle, hněv, dotěrná známost
Štěnice, od nich poštípán býti - bohatství
Štěstí míti - pronásledování
Štětec viděti - s hlupáky zaměstnán býti
Štětiny viděti - v počínání překážky
Štíra viděti - tajné nepřátele hledati
Štít, míti - do rozepře zapleten býti
Štít na hospodě viděti - špatný obchod míti, krátká radost
Šťovík jísti - trápení, váznutí obchodu
Šunka všeobecně - dary obdržeti
Šunku jísti - rozmnožení jmění
Šustění větru - neštěstí

T

Tabák šňupavý - pohoršení, když si někdo od tebe vezme - dotěrná známost
Tabatěrka - výlohy
Tabatěrku, stříbrnou míti - dobré znamení, krásně malovanou viděti - mnoho radosti, s krásnou podobiznou viděti - příjemné přátelství, ztratiti - nesvornost sám se sebou
Tábor vojenský, v něm býti - u pánů dobře, u ostatních zrada a nevěrnost
Tabule, u veselé seděti - radosti se dožíti
Talíře viděti - k hostině pozván býti
Tancovati, v krásném sále - náklonnost k veselostem, a přitom upadnouti - hrdému ponížení, s krásnou slečnou - žárlivost, s domácími - radost a bohatství, ve výšce - strach a nouze, na vodě - ztroskotání lodě, mezi cizími lidmi - smutek a trápení
Tanec viděti - velké mámení a nepokoj
Telata viděti - nerozumné kousky vyváděti, vidět zabíjet - uzdraviti se z nemoci
Tele, s ním si hráti - hloupou zábavu si nalézti
Telegraf viděti - něco nového se dozvěděti
Teploměr pozorovati - pochybnosti o smyšlení milé osoby, viděti - dobrou pověst ztratiti
Testament, svůj vlastní dělati - nepříjemnosti, zármutek, od někoho jiného - prospěch nebo přátele sobě získati
Tetičku viděti - rozepře v příbuzenstvu
Těhotná býti - bohatým starost a trampoty, chudým bohatství, svobodným ženění, ostatním nemoc
Těhotná býti a poroditi - všeobecně smrt, jen chudým a dluhy stísněným vysvobození z nouze
Těhotné viděti - pro manželé štěstí, všeobecně - do mrzutostí přijíti, trýznit viděti - do špatného postavení přijíti, vidět poroditi - od nějaké neřesti osvobozen býti, v bolestech viděti - vážnost svých spolubližních, od pronásledovatelů osvoboditi - dobré předsevzetí učiniti, s nimi se baviti - od velkých starostí osvobozen býti
Tělesné obcování s milenkou - vyplní se ti tvá vůle, štěstí, s manželkou - starost a bída
Tělnatost ztratiti - chudoba, bída, ztráta přátelství a lásky
Tělo velké a hezké míti - ve společnosti být rád vídán
Tělo své vlastní obnažiti - do hanby přijíti, jiného obnažiti - ke smyslnostem nakloněn býti, vlasy porostlé míti - surovost, umývati - úmrtí nebo čistota, sobě poraniti - do nouze přijíti
Tchoře viděti - ošklivou vyrážku na těle dostati
Tkalce viděti - ve společnosti všetečným býti
Tkalcovství umělecké viděti - mnoho štěstí v podnikání
Tkát viděti - dobré zprávy obdržeti
Tkáti - štěstí, přibude ti bohatství
Tlačení cítit - nemoc
Tlachati - škoda
Tlustý když jsi - přijdeš k vážnosti
Tlustý býti - rozmnožení tvého jmění
Tma, v ní býti - potřebuješ dobré rady, nemoc, pokojně a beze strachu v ní choditi - dobrý zdar ve tvém obchodu, přijíti ze tmy na světlo - budeš vysvobozen z nebezpečí
Tolary počítati - velké výlohy
Topol - venkovské radosti, vítězství
Trakař viděti - nemoc, sám voziti - škoda a hanba
Trest - odměna
Trh výroční, na něm býti - duševní trápení, starosti, viděti plný lidí - nové přátelství navázati, na něj sám jíti - dlouhá nemoc, na něm něco prodávati - dáti si záležet na novém postavení, na trhu býti - dar pro milé osoby, též velká ztráta
Trní, popíchati se od něj - tělesné bolesti, nebezpečí, viděti - chraň se před zlým sousedem
Trpaslíka viděti - od slabých nepřátel pronásledován býti
Trubka, do ní foukati - dobré vyhlídky
Truhlu koupiti - ztráta
Třapec - přelstěn býti
Třešně, jísti - dané slovo nedodržeti, viděti viseti na stromě - stálé zdraví,trhati - jiným škodu činiti, darovati - dobrou vůli míti
Třešňový strom - pěkné počasí
Tři aneb trojku ( trojku ) viděti - mnoho štěstí
Tulipány, trhati - lehkomyslné chování, v pokoji míti - do dobrých okolností se dostaneš, zalévati - nedůvtipné děvče milovati
Turek - přízeň u žen
Tvář míti oteklou - bohatství a štěstí
Tváře plné a zdravé - dobrá vyhlídka
Tygr - nepřátelství
Tykev, viděti - rozloučení, jísti - nemoc


U

Uctivým, k někomu býti - poníženost, jiný k tobě - dobré uvítání
Učence viděti - oklamán býti
Učení - něčeho nového se dočkati
Učitele vyučovat viděti - dobrý úsudek si o něčem udělati, učitelem býti - mnoho zlostí zažíti
Udici, viděti - budeš ošizen a pronásledován nevěrnými lidmi, ryby na ni chytati - dar
Udusiti se - brzké uzdravení
Uhelné doly viděti - sňatek s vdovou
Uhlí, viděti - utrhačnost, vzíti do ruky - škoda z nepozornosti
Úhoř, vytáhneš-li jej stáhnutého - vysvobození z těžké práce
Ucho, za něj tahán býti - upomínání, do ucha mluviti - poznat nepřátele
Ukazatele cesty viděti - na něco si vzpomeneš
Úl viděti - radost a užitek
Umírajícímu útěchu slibovati - do dobré pověsti se dostaneš
Umříti sám - dlouho na jednom místě zůstati, zase se zpět vrátiti - dobře, chtíti - zdraví, viděti - do zármutku přijíti
Umrlčí kosti viděti - různice, hádka
Umrlčí hlavu viděti - nějaké tajemství odkrýti
Umrlčí komoru ( márnici ) navštíviti aneb viděti - milovaného přítele ztratiti aneb nemocným býti
Umyvadlo s vodou - blízké úmrtí
Umývati se - bohatším býti
Uniformu míti - čest a sláva
Úpadek, bankrot - jistá záležitost se ukončí
Upadnouti - umříti
Útěk, někomu pomoci k útěku - pro dobrotu na žebrotu, sám utéci - nebezpečí šťastně ujdeš
Úzkostlivost srdce míti - brzká smrt
Úžlabina, výmol - zlé znamení, v ní vlka viděti - zlého nepřítele přemoci


V

Vaditi se - nepokoj a nemoc
Váhy v ruce držeti - nejistým býti
Vandrovati - úmrtí, do Ameriky - ztráta, neštěstí
Vánoční dary, dáti - lakomost, dostati - chudoba a radost
Vápno - stavitelům vydání, ostatním cesta
Varhany, na ně hrát - ve svém povolání se zdokonalovat, slyšeti - zúčastníš se náboženské bohoslužby
Vařečka - veselost
Vázati něco - proces míti
Včely, viděti - dobré znamení, když létají kolem - zapletení tvých záležitostí, když je chytáš - mnoho vyhraješ, bodají -li tě - neštěstí se blíží, zabiješ-li je - opovržení
Vdovu viděti aneb s ní spáti - dobré zprávy
Vdovu aneb vdovce - nenadálá radost
Večernici viděti - marná naděje
Večerní hudbu slyšeti - blízké trápení
Večeře - těžký sen
Večeře Páně, jdeš-li k ní - štěstí a požehnání ve veškerém tvém počínání
Vejce, míti - domácí snášenlivost, zisk, najíti - nevěstou neb ženichem se státi, když ti upadne - nesvornost, klevety, jísti - nebudeš mít starosti o výživu, vejce nabarvené, též vařené - velká radost, když někdo na tebe vejce hází - pronásledování
Velblouda viděti - něčeho neobyčejného se dočkati, bohatství
Velikána viděti - hrozí ti záhuba
Velikonoce slaviti - smutek a zarmoucené dny míti
Velikonoční vajíčko darem dostati - vyznání lásky
Velrybu viděti - hrozné nebezpečí
Vemeno kravské - požehnání, dar
Vepřové maso - starost o budoucnost, jísti - v nynějším zůstati, vepřová pečeně - zdraví
Vědro - obdržeti útěchu
Vějíř - budeš ošizen, zdůvodněná žárlivost
Věnec z dubových listů plésti - budou uznány tvé zásluhy
Věnec nositi - poctu obdržeti, též vážnosti dosáhnouti, viděti zlatý - nemocným smrt, bohatým dobře, chudým zle
Věnec při pohřbu nebo na hrobech viděti - dědictví nebo ztráta, někomu k svátku dáti - přívětivost, z břečťanu viděti - velká naděje na trvalé zdraví
Věnce z ratolestí palmových, olivových, datlových a jiných podobných - manželům zdařilé děti, svobodným brzký sňatek, z voňavých koření - není nikomu dobře, z růží - všem dobře, nemocným smrt, z vosku na hlavě nositi - nemocným smrt, jiným dobře, dělati - pracovitost, vyplněná žádost, myrtový viděti - svatba
Věřitele, návštěva od nich - štěstí v tvém obchodu
Veselé poselství - nemoc, smrt
Veselý býti - smutek, špatná obchod
Veslovati - těžkou práci dostati
Vesnici viděti, hezkou - dobré příjmy, chudou - s tvým jměním to jde nazpět, ve vesnici bydleti - nevinné obveselení
Větry slabé - dobře, silné - zrádné osoby okolo sebe míti
Veverky, viděti - svobodným stav manželský, manželům děti, od nich pokousán býti - dostaneš zlou ženu nebo manžela, také zlé děti dostati
Vězení, v něm býti - hádka, nepříjemnosti, viděti - polepšení, do něj býti veden - utrhání na cti, uvězněn býti - ošizení
Věž, s okrasami viděti - velký zisk míti, sesypat se viděti - nastávající neštěstí, z věže spadnouti - nemoudré rady uposlechnouti, svítit viděti - do nepříjemného postavení přijíti
Vinárna, v ní býti - hloupé řeči mluviti
Vinné kmeny, sázeti - jiným radost učiniti, hrozny jísti, bílé - dobře, červené - zle, hrozny viděti krásné - vděčnost, řezati - nepředvídané rozloučení, darem dostati - známost učiniti
Vinný ocet - hádka, svár
Víno, jím se opíti - do hanby přijíti, píti - chudým zle, bohatým dobře, rozlíti - ztráta vážnosti, v láhvích najíti - šlechetnosti si vážiti
Vinohrad, v něm býti - veselost
Vítězství - velké pány viděti
Vítr hučet slyšeti - protivenství
Vlásenkář - neštěstí, smutek
Vlasy, dobře učesané, míti nebo viděti - přátelství, krásné, černé míti - zdraví, zrzavé míti - oblíben býti, šedivé míti - starosti, sobě nechat stříhati - nepříjemné věci se zprostiti nebo ulehčení starostí, zamotané míti - hádky v rodině, česati - rozepře uspořádati, plésti - spolky zříditi, ztratiti - zlých časů se dožíti, po cizích vlasech sahati - do nouze přijíti, v puse míti - hrozná smrt, dlouhé a bílé viděti - znamená dobře, viděti na rukou růst - je zle, černé, krátké a kudrnaté viděti - zármutek a trampoty
Vlasy dobře učesané - budoucí štěstí, všelijak barevné - rozepře, trápení, má-li muž jako žena - budeš od ženy oklamán, muže bez vlasů viděti - opovržení a nedostatek, barviti - přetvařovati se, upraviti - mladým lidem svatba, ženatým nebo vdaným vážnost
Vlaštovčí hnízda, rozbourati - nepřejícím býti, viděti - štěstí pro ten dům kde nějaká jsou
Vlaštovky, v hnízdě viděti - nastávající radost, do domu létati - něco nového se dozvěděti, viděti - radostnou zprávu obdržeti, létat viděti - brzké ukončení toho, co jsi si přál, šveholit slyšeti - smíření v započaté rozepři, hnízda stavět na svém domě viděti - klidný život vésti, mláďata vidět krmiti - s láskou o svou rodinu pečovati, na podzim se shromažďovat viděti - se svou rodinou spokojeně živ býti, v houfech létat viděti - velké přátelství
Vlk, s ním hráti - zvýšení radosti, vlka přemoci - zvítěziti nad svým nepřítelem,od vlka poraněn býti - ošizen, oklamán býti, vlka rozdrážděného viděti - zpozdilý, pověrčivý strach míti
Vlkodlaka nebo upíra viděti - do rukou lichvářů se dostati
Vnoučata, viděti, jejich nohy - stálý zdar
Vodní hady viděti - pro nemocné uzdravení
Vodní ptáky viděti - do nebezpečí přijíti
Vodní vlny viděti - něco, v co jsi doufal, se ti pokazí
Vodotrysk viděti vyschlý - trápení, starost
Vodu, čistou viděti - čistotu milovati, píti - zámožnost, ve vodě se potopiti - velké utlačování snášeti, ve vodě choditi - z nějakého nebezpečí se vysvoboditi, ve vodě se koupati - práci obdržeti neb od nějakého obvinění se ospravedlniti
Vodu teplou píti - nemoc, vařící, jí se popáliti - neopatrnost, do vody skočiti - pronásledován býti, po vodě choditi - přemožení všech překážek
Vodu hučící slyšeti nebo viděti- neútrpného soudce míti
Vodu svěcenou - pobožnost, zdraví, kalnou - po trápení radosti se dočkati, ve vodě skákati - bída a trampoty
Vodu, jiné v ní koupati viděti - s nepřáteli se smířiti
Voj u vozu - dosáhneš svého cíle
Vojáky viděti - trampoty, starosti, ztráta
Volat slyšeti sebe - brzká smrt
Voly, hlídati - radost, spolu se potýkati - láska, mír, od nich pronásledován býti - ošizení od služebníků, bez rohů - vítězství nad nepřáteli, míti - klid v duši, věrné přátele, tlusté viděti - brzké štěstí
Voly hubené viděti - hlad, drahota, zapřažené viděti - velmi dobře, když pijí - není dobře, trkající - nepřátelství
Vosa, od ní píchnut býti - starost a dlouhá chvíle
Vosk bílý viděti - nevinnosti se zastati, žlutý - obrátiti se na lepší cestu
Voskové svíce viděti - milost a požehnání, hořet viděti - velké námaze ujíti
Vousaté lidi - zlost
Vousy, máš-li zrzavé - falešné přátele, hezké a černé - zdraví, dlouhé - začneš dobrý obchod, šedivé - velký zármutek, u ženy viděti - mrzutost, vytrhané nebo oholené - ztratíš jmění a čest, nemáš-li žádné - čest a bohatství, vyškubati - neštěstí přibývá, tvé úmysly se rozplynou v nic
Vousy, když se o nich zdá mladému děvčeti že je má - brzká svatba, zdá-li se to vdané ženě - úmrtí muže nebo se od ní vzdálí, je-li těhotná - porodí chlapečka
Vozík, do něho sedati - radost, štěstí
Vozy pěkné viděti - řízení se vzájemnými osobami, ve voze jeti - poctěn býti, vidět jeti rychle - muset odcestovat
Vrabce slyšeti neb viděti - pomíjející láska a přátelství
Vrabců mnoho pohromadě viděti - zkáza, stříleti - sobě a jiným užitečný býti
Vránu jednu viděti - výhru udělati
Vrány, chytati - smutek, nepokoj, viděti - smrt, na stromě viděti - shromáždění příbuzných, křičet slyšeti - zlé zprávy dostati
Vrásky míti na obličeji - až do stáří mladiství vzhled zachovati
Vrátný - přijíti do utrhačných pomluv
Vraždu spáchati nebo spáchat viděti - jistota, dlouhý živost
Vrch, stojíš-li na něm - odstraníš všechny obtíže z cesty, je-li vrch vojskem obsazen - potká tě neštěstí, vstupuješ-li na vrchy a nemůžeš jíti dále - tvé předsevzetí jde zpět, sedíš-li u paty vrchu a hledíš nahoru - necháš příležitost bez užitku ujíti
Vrch viděti jak chrlí oheň - pro svou prchlivost přijdeš ke škodě, vstupuješ-li na něj - protivenství
Vrchy viděti, jsou-li na nich zelené stromy - naděje do budoucnosti, stojí-li na nich zámky - statečnost, stojí-li na nich rozvaliny - tvé předsevzetí se zastaví
Vředy, na rukou - zármutek, na zádech - vítězství nad nepřáteli, na nohou - trápení, zastavení obchodu
Vstávati, z postele - nemoc, ze židle - dobré poselství
Vstávati z mrtvých - budeš osvobozen od neštěstí
Vši, od nich trápen býti - nemilou cestu muset konati, míti, které silné svrbění způsobují - bohatství, míti na šatech - velkým strastem vstříc jíti, míti - peníze obdržeti, zabíti - zlým úkladům ujíti, viděti - ošklivost proti něčemu
Vši hledati na hlavě - bohatý býti
Vůz převrhnout se viděti - brzké neštěstí, s nákladem - dobrý zdar v obchodu, na vůz vylézati - opatrným býti, s mnoha koňmi viděti - své přání viděti splněné, překotit se viděti - ztráta jmění
Vybídnutí k souboji - smíření s nepřáteli, učiniti - nové přátelství
Výbuch - leknutí
Vydání peněz - chudoba
Vydru chytiti - štěstí, viděti nebo od ní pokousán býti - míti zlé věřitele
Vyhnanství, sám do něj jíti - odstranění všech překážek a štěstí, někoho jiného tam viděti jíti - slzy, mrzutost
Vykáleti se, na patřičném místě - býti osvobozen od starostí, na nepatřičném místě před lidmi - všem dobře
Výklenek, v něm státi - sejíti se s milovanou osobou
Vykopat mrtvé - špatný život vésti
Vyložit a prodávat - dobře
Vymetat sklep - neštěstí v obchodě, světnici - domýšlivé naděje si dělati
Vyrážka na těle - opovržení, nevěra v manželství
Výra viděti - pobožného člověka poznati
Výskati - špatná společnost, slyšeti - polepšení sebe samého
Výslech - tajný hřích
Vysmáti se někomu - nepřátelství
Vystřelení z děla slyšeti - hrozící záhuba
Vystupovati vzhůru - velká čest a štěstí, na schody - opovržení
Vysvoboditi někoho - požehnání v obchodě
Vyšívání, šaty míti vyšívané - čest a užitek
Vyzáblý býti - hádka, škoda, starost
Vzduch, viděti čistý a jasný - štěstí v přátelství, lásce a ve všem podnikání
Vzduch mlhavý - starost a trampoty, příjemný a vonný - pokoj a příjemnou společnost


Z

Zábava se vzácným pánem - štěstí a čest
Zabednění, v něm býti a míti strach - v milostném dostaveníčku býti překvapen
Zaběhnouti se - výhra
Zabit býti - budeš se něčeho strachovati
Záclonu odhaliti - skrze zvědavost si ublížiti
Záda svá vlastní viděti - bídné stáří, klopota
Zadek viděti svůj vlastní - hanba, ženský - trampoty, tlustý - neštěstí
Zahrada ovocná - dědictví, šťastné manželství, procházet se v hezké zahradě - veselí užívati
Zajíce, jísti - spokojenost, stříleti - štěstí
Zakrývati se - počestnost milovati
Záloha nebo úklady - dobrý obchod
Zámek, viděti - jest dobře, do něj vejíti - vyplnění nadějí, hořet viděti - neštěstí pro jeho majitele, v pěkném zámku bydleti - příjemně budeš uvítán
Zámečníka viděti aneb s ním mluviti - sám se sebou býti nespokojen
Zametati - odměna
Zamilovati se - smutné zkušenosti
Zápasiti - do nebezpečí přijíti, a druhého přemoci - vyhraješ proces, se zvířetem - pomlouván býti, se zemřelým - nemoc
Zardíti se - pro nepočestný čin se budeš zodpovídat
Zastavárna - vážnost, statečnost
Zastaviti své věci - nouze a trampoty
Zástěru si vzíti - potlačen a týrán býti, oblékat pěknou - obdarování, ztratiti - málo dbáš o své věci
Zatmění měsíce - ztráta na majetku, též nebezpečí, smrt dobře známé osoby
Zatmění slunce - válka, nakažlivé nemoci
Závoj, míti - přetvařovati se, někoho jiného pod závojem viděti - výstraha před lehkověrností
Závora - tajné starosti
Zavražděn býti - starosti, úzkost
Zavřen býti - ztratíš jeden úd těla
Zazdíti něco viděti - nějakou obživu ztratiti
Zběsilým býti - zlost a mrzutost
Zbraň, mnoho - nespokojenost, ve zbrani se cvičiti - k důstojnosti přijíti, míti pěknou - zamilovati se, nositi - honbu, myslivost milovati, s ní na hon jíti - nevěra
Zbrojení k válce viděti - zlé znamení
Zbrojnice - nepokoj
Zeď, přes ni lézti - nesnáze přemoci, lásky dosáhnouti, rozbořiti - s někým se potýkati, vystavět viděti - pilnost a přičinlivost milovati, rozbourat viděti - neštěstí pro tebe a tvou rodinu
Zedníci - stesky, starost
Zeleninu jísti - nemoc
Zelí jísti - dlouhá chvíle
Zem, černou viděti - starost a smutek, žlutou - máš věrné přátele
Země a města cizí viděti - brzká změna obydlí
Zeměkouli viděti - brzy šťastná svatba, též cestování
Zemětřesení cítiti - nestálost, výstraha před radovánkami
Zemřelé viděti, kteří jsou ještě na živu - ztratíš rozepři, též zle, sebe jako zamřelého viděti - starosti a nouze
Zimnici míti - v přátelství a lásce jsi nestálý, viděti zimnici u jiného - bohatství a štěstí ve všem
Zisk, v obchodě - dobrá strava, ve hře - štěstí a dobré přátelství
Zlaté a stříbrné věci míti - lichotníky máš kolem sebe, ryby chytati - potíže v podnikání
Zlato, dělati - marné namáhání, najíti - štěstí, jísti - velké neštěstí, míti nepravé - štěstí a bohatství, na sobě nositi - větroplachost, ukrásti - vážnost ztratiti, ztratiti - úbytek majetku
Zločince viděti - smrt tvých přátel
Zloděje vloupat se viděti - štěstí a spokojenost
Zlost - konec zapletené záležitosti
Zmrznutí - zbytečné namáhavá práce
Znamení na nebi - škoda, ztráta
Známost - protivenství
Zpěv, slyšeti - neštěstí, zármutek, ptačí slyšeti - štěstí a radost
Zpívat, slyšeti - obdržíš zprávu od vzdálených přátel, slyšeti na poli - veselé živobytí vésti, v koupeli - ztráta hlasu
Zpovědníka viděti - je načase přivést své záležitosti do pořádku
Zrcadlo viděti - churavé tělo míti, před ním státi a oblékati se - k nějaké slavnosti jíti, se zlatým rámem viděti - do dobrého stavu přijíti, v něm se viděti - ztracen býti, před ním seděti - toužení po milovnících
Zub ztratiti - ztratiti drahého přítele, dostati jistotu o nějaké nejisté záležitosti
Zubní lékař - obelhán a obelstěn býti
Zuby, vypadat viděti zdravé - zdravým zle, tvrdé věřitele, nemocným uzdravení, když někomu jinému rostou - bohatství, rychle když rostou - své přání vyplněné spatřiti, pěkné, bílé míti - marnivost milovati, přes sebe rostlé míti - zmatek způsobiti, zlaté míti - všem dobře, stříbrné míti - bohatým ztráta, chudým užitek, cínové míti - posměch a hanba, přední ztratiti - něco zlého se dozvěděti, čistiti - brzká smrt
Zubů bolení míti - smutek, po němž následuje radost
Zvěřinu, míti - velká radost, jísti - dobrý stav tvých záležitostí, stříleti - mnoho veselostí užívati
Zvířata, od nich pronásledován býti - ukřivdění od svého nepřítele, chodit viděti - velká starost, slyšet mluviti - co říkají, stane se pravdou, viděti se pásti - věrné přátele míti, vidět různá - s cizími osobami do spolku vstoupiti, vidět krotiti - nesnáze trpělivě snášeti
Zvítěziti nad někým - zármutek, smutek
Zvoniti - bázeň
Zvonit slyšeti a toho se leknouti - nebezpečí ohně, k nějaké slavnosti slyšeti - smrt tvého drahého přítele
Zvony, slyšeti - budeš přítomen pohřbu, viděti - odvážné počínání, líti - přijdeš do opovržení
Zvraceti - různá neštěstí, chudým dobře, bohatým zle
Zvuk polní trubky slyšeti - nemocným smrt
Žáby, viděti - ošizení, roztržka s přáteli, v domě míti - pomíjející štěstí, zabíti - vítězství nad tvými nepřáteli, v rybníku viděti - mnoho peněz utržiti, slyšet křičeti - pochválen býti, zabít - sám sobě uškoditi
Žalář, v něm býti - povýšení
Žalářník - dobrý přítel
Žalobu vznésti - nespokojenost
Žaludy, sbírat viděti - výhra, radost, viděti - bída, chudoba
Žaludek, viděti - ztráta, nemocný míti - jmění prohýřiti
Žebra zlámaná, potlučená - manželské hádky, viděti nebo silná míti - štěstí v manželství
Žebráka viděti - budoucnost plná starostí, přijde-li do domu - mrzutost, když odbudeš - nevěř každému, dáš-li mu almužnu - budeš vysoce vážen, když se sám vidíš žebrákem - tvá práce ti přinese užitek
Žebrati - bída a nouze v tvé rodině
Žebřík do okna viděti opřený - okraden nebo ošizen býti, sám tak postaviti - milostné setkání
Železnice, po ní jezditi - rychlé vyřízení tvé záležitosti
Železo kovati - svár a hádka, řeřavé viděti - horoucí láska, železem uhozen býti - velká starost, v železo se proměniti - bída a nouze
Žence viděti - štěstí v obchodu, viděti pracovat - štěstí a požehnání, vidět zaháleti - ztratíš přítele
Ženichem býti - příjemnosti
Ženiti se - brzká nemoc nebo trudomyslnost
Ženu svou jinému oddati se viděti - zjinačení tvého stavu
Žena, když vidí svého muže s jinou - porodí dceru
Ženy, mnoho jich pohromadě viděti - ukřivdění
Ženu líbati - zisk, vzíti si - svár
Ženu krásnou viděti - jsi zamilovaný, se zrzavými vlasy - býti pronásledován, s dlouhými vlasy - štěstí a čest
Ženám lichotiti - od pochlebníků ošizen býti
Ženu těhotnou viděti - příjemná novina, svou manželku porodit viděti - zdar a štěstí, nahou viděti - marná žádost, zahanbení
Ženu starou viděti - neštěstí, sobě pojmouti - radostné shledání, míti hezkou - žárlivým býti, bíti - v nespokojenosti žíti, ženu těhotnou - odpuštění
Ženy, v jejich přízni býti - svár míti, když se muž promění v ženu nebo žena v muže - zasnoubení, modliti se viděti - velmi dobře, s černými nebo hnědými vlasy - nemoc aneb smrt
Ženy vidět nositi šaty - starost a neštěstí, viděti nebo v jejich společnosti býti - nevěrnost a klevety
Žezlo míti - nedostatek, bída, starosti
Žid - škoda
Židy, od nich nějakou službu míti - nenadálé veselí, štěstí, s nimi mluviti - ztratiti na vážnosti, vést s nimi obchod - ztráta dříve nabytého jmění
Žíly viděti - duševní strach, viděti otevřít - tvoje mysl se zkormout, sobě otevříti nechati - budeš mít hádku
Žitné pole viděti - užitek, radost, klasy trhati - výhru míti
Žito do ruky bráti - neduživý býti, jísti - dobrá pověst jde o tobě, sám vázati - radost, řezati a vyschlé viděti - škodolibým býti, dostati - zisk
Žízeň míti - truchlivost a nepokoj, když ji nemůžeš uhasiti - marná námaha v jiné věci, uhasiti - vyslyšení nějaké prosby
Žíznivému dát píti - vděčnost
Žíznivý ke studni přijíti a nemoci se napíti - protivenství, marná snaha
Žloutenku míti aneb viděti - nahodilé štěstí
Žluč v sobě cítiti - ztráta, mrzutost, domácí nesvornost, viděti - ženám peníze, mužům nemoc
Žně míti při špatném počasí - zlé znamení, býti na nich přítomen - brzké vyplnění tvých žádostí
Žnouti vysoké obilí - štěstí v tvém obchodu


 
 Lukáš SIMON. All rights reserved.
BEZ SOUHLASU JE ŠÍŘENÍ OBSAHU TĚCHTO STRÁNEK ZAKÁZÁNO !
 

Spolupracující weby

Schránky poštovní Bazar E-dovolenáEgypt Tunisko TrapasyBásničky Moje láska
Výklad snů Internetové vyhledávačeSK Nepoměřice Deprese Vojta Kotek RafťáciArte Rychnov
Nerezové poštovní schránky
Morávek obklady a stavebninyListovní schránky Výroba loutekTruhlářstvíVladimír Provazník